Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Продължаващата икономическа криза постави повечето предприятия в тежки условия. Притиснати от обстоятелствата, работодателите са склонни да търсят всякакви законни и незаконни решения по отношение числеността и движението на персонала. Пораждат се условия за трудови конфликти и трудови спорове, последиците от които могат да са значителни. Много от тези проблеми могат да бъдат избегнати ако се познават и използват съществуващите в Кодекса на труда достатъчно широки правни възможности за работа на работодателя с персонала, съобразно с конкретното икономическо състояние и проблемите на предприятието. На практика икономическата криза най-често се проявява в следните конкретни и обективни форми: " закриване на предприятието (фалит, преустановяване на дейността, ликвидация на търговското дружество) - фактическо преустановяване на производствената и/или стопанската дейност на предприятието за повече от 15 работни дни, без да е обявен престой или спиране на работа поради технологични причини или производствена необходимост (виж § 1, т. 14 от допълнителната разпоредба на КТ); " промяна на собствеността на предприятието или на обособена част от него или отдаването му под наем или под аренда; " закриване на част от предприятието (частична ликвидация) - структурни промени, изразяващи се в обединяване и закриване на отделни структурни звена или на обособени дейности на предприятието; " съкращаване на щата - закриване на отделни работни места в едно или повече структурни звена на предприятието; " намаляване обема на работата - временно или постоянно намаляване на обема на работата или на обхвата на производствената дейност или услугите; " престой - работникът или служителят се явява и присъства на работното си място или на друго определено от работодателя или прекия ръководител място, но по някаква причина (зависеща или независеща от него) не изпълнява трудовите си задължения. Във всеки от тези случаи работодателят има законово уредени възможности за работа с персонала, включително за регулиране на числеността му. 1. Преустановяване на дейността (закриване на предприятието, пълна ликвидация) Първо. При обявена по съответния законов ред пълна ликвидация на предприятието трудовите договори се прекратяват с предизвестие на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ. Когато на някои работници и служители се налага да проведат организационно-техническите и икономическите мерки по пълната ликвидация, прекратяването на техните договори е от датата, на която се преустановява тяхната специфична работа. По силата на чл. 68, ал. 4 от КТ, при обявена ликвидация работодателят има право да сключи трудови договори за определен срок с някои работници или служители, които по негова преценка са необходими за извършване на ликвидацията. Тези договори се прекратяват с изтичане на срока им, респективно със завършване на работата или дейността, за която са сключени. Второ. Трябва да напомним, че при условията и съобразно изискванията на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя засегнатите от фалита на своя работодател работници и служители имат право на съответните парични обезщетения за сметка на специално създадения за това фонд.

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв