Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Един от основните приоритети в социалната политика е развитието на социалните услуги, насочени към преодоляване на социалната изолация. За да се реализира на практика този приоритет се определиха конкретни мерки, по посока на: преход от институционални услуги към услуги в общността; намаляване броя на хората в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и постепенното им трансформиране в дневни центрове и др.; създаване на нови алтернативни социални услуги и грижи към най-уязвимите групи - възрастни, самотни хора, хора с увреждания, представители на етнически общности; развитие на услуги за превенция и реинтеграция, настаняване в семейства на роднини или близки или в приемни семейства за деца в риск. Децентрализацията на социалните услуги, които са под управлението на кметовете на общините, създаде възможност на местните власти да формират и провеждат ефективна политика, съобразена с конкретните реалности и отговаряща на потребностите на местната общност от различни видове социални услуги. Индивидуалната социална работа е основният фактор за правилно определяне на нуждите на отделните лица и насочването им към подходяща форма на социална подкрепа, която включва и предоставянето на различни видове социални услуги. Съгласно легалната дефиниция от допълнителните разпоредби на Закона за социално подпомагане "социалните услуги" са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в общността и в специализирани институции. Социални услуги, които се предоставят в общността, са услуги, предоставяни в семейна или близка до семейната среда. Те биват : 1."Личен асистент" - лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен, за задоволяване на ежедневните му потребности. 2."Социален асистент" - лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв