Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз Спрямо българските граждани, които работят на борда на морски плавателен съд под флага на държава-членка на Европейския съюз се прилага законодателството в сферата на социалната сигурност на Република България или на друга държава-членка, чието законодателство е приложимо в съответствие с новите европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност (Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета). В териториалния обхват на новите регламенти се включват единствено държавите-членки на Европейския съюз. По отношение на Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария продължават да се прилагат Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета и Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72 до съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство и Споразумението с Конфедерация Швейцария за свободното движение на хора. Международни договори в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна Когато става въпрос за български граждани, които работят на борда на плавателен съд под флага на трета държава на първо място се прави преценка попада ли ситуацията в обхвата международен договор в сферата на социалната сигурност по който Република България е страна. В случая под трета държава се има предвид държава, различна от държава-членка на Европейския съюз, Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. Разпоредби относно определяне на приложимото законодателство спрямо лица, работещи на плавателен съд са включени в следните международни споразумения, прилагани от България: 1. Договор между Република България и Руската федерация за социална сигурност, в сила от 20 март 2010 г. На основание чл. 6(2)(4) от договора членовете на екипажа на плавателни съдове са подчинени на законодателството на договарящата страна, под флага на която се извършва плаването. 2. Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Корея, в сила от 1 март 2010 г. Според чл. 8(1) спогодбата не влияе на законодателството на някоя от договарящите страни относно задължителното осигуряване на лица, работещи на борда на морско плавателно средство. 3. Договор между Република България и Република Молдова за социално осигуряване, в сила от 1 септември 2009 г. Членовете на екипажа на кораб се подчиняват на законодателството на договарящата страна, под чийто флаг плава корабът (чл. 10 от договора). 4. Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност, в сила от 1 септември 2009 г.

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв