Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Съгласно чл. 6, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените, и други доходи от трудова дейност. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се определя максималният месечен осигурителен доход за всички осигурени лица (за 2010 г. - 2000 лв.), минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии и минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Осигурителният доход, върху който се внасят месечните осигурителни вноски за лицата, осигурени на различни основания се определя по реда на разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване и Наредбата за елементите на възнагражденията и доходите, върху които се правят осигурителни вноски. В чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване осигурените лица в зависимост от обхвата на осигуряване са обособени в няколко групи. От 1 януари 2010 г. в чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване е създаден специален ред за осигуряване на морските лица. В зависимост от спецификата в осигуряването на различните групи осигурени лица се формира и месечният им осигурителен доход. Определяне на месечния осигурителен доход на лицата, осигурени по чл. 4, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване. По реда на чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО се осигуряват работниците и служителите, работещите по служебни правоотношения и правоотношения, възникнали на основание специални закони, членовете на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудови правоотношения в кооперацията лицата, работещи по договори за управление и контрол, които се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса, лицата получаващи доходи за работа на изборни длъжности, служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. 1. Месечният осигурителен доход не може да бъде по-малък от минималният месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя за: - работниците и служителите; - изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци и неперсонифицираните дружества, синдиците и ликвидаторите; - упражняващите трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. От 1 януари 2010 г. за същите лица се дължат осигурителни вноски и в случаите, при които възнагражденията за съответния месец не са начислени. Съгласно чл. 1, алинея 2, от Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения се внасят върху получените, начислените и неизплатени трудови възнаграждения или неначислените възнаграждения, включително възнагражденията за отпуските по чл. 155 - 157, 159, 161, 162, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато възнагражденията не са начислени осигурителните вноски се внасят върху определените възнаграждения, но върху не по-малко от минималният осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя, а за лицата, за които не се определя такъв осигурителните вноски се внасят върху не по-малко от минималната работна заплата.

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв