Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Във връзка с мерките на Правителството за излизане на страната от икономическата криза се засилва борбата срещу отклоненията от данъчно облагане, което придоби особено големи размери през последните години. Това обстоятелство налага да се привлече вниманието на счетоводните практики на предприятията към актуалните разпоредби на подоходното данъчно законодателство в тази невралгична фискална област. Настоящата разработка се предлага на вниманието на професионалната аудитория с разбирането и внушението, че некоректното данъчно облагане се мултиплицира, вследствие на което то става двойно облагане, а това допълнително влошава и без това лошото финансово състояние на предприятията нарушители на законовите разпоредби. В този аспект трябва да се отбележи, че в ситуацията, свързана с отклонение от данъчно облагане може да се попадне при отклонение от нормата на всяка една от разпоредбите на материалния данъчен закон, когато преднамерено се отчитат повече разходи или по-малко приходи, както и когато съзнателно се оповестява по-малък размер на печалбите или по-голям размер на загубите и т.н. Ето защо в разработката се обръща внимание преди всичко на разпоредби, съдържащи се в глава четвърта на Закона за корпоративното подоходно облагане, която е посветена на тази материя, каквито са: 1. разпоредбата на чл. 15 - сделки между свързани лица, в която е постановено, че когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа, отличаващи се от условията на несвързани лица, данъчната основа се определя и облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица. Във връзка с прилагането на тази разпоредба е необходимо да се обърне внимание на определението за "Свързани лица", дефинирано в § 1, т. 3 от ДР на Данъчно-осигурителния данъчен кодекс (ДОПК), по силата на което това са: съпрузите, роднините по права линия, по съребрена линия - до втора степен включително, а за целите на чл. 123, ал. 1, т. 2 - когато са включени в общо домакинство; работодател и работник; съдружниците; лицата, едното от които участва в управлението на другото или на негово дъщерно дружество; лицата, в чиито управителен или контролен орган участва едно и също юридическо или физическо лице, включително когато физическото лице представлява друго лице; дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, едното от които упражнява контрол спрямо другото; лицата, чиято дейност се контролира от трето лице или негово дъщерно дружество; лицата, които съвместно контролират трето лице или негово дъщерно дружество; лицата, едното от които е търговски представител на другото; лицата, едното от които е направило дарение на другото; лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лица или лица, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните.

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв