Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Декларация обр.№ 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл.42 ЗДДФЛ"се попълва от работодателите, осигурителите,клонове и поделения.Тя съдържа данни за авансово удържания данък върху доходите от трудови правоотношения по чл.42 ЗДДФЛ и данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване,за допълнителното задължетелно пенсионно осигуряване, за здравно осигуряване и за фонд"Гаряантирани вземания на работниците и служителите ". Декларацията се ежемесечно подава в компетентната ТДна НАП. Това следва да става не по-късно от последния работен ден на календарния месец,през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка по чл.42 ЗДДФЛ за съответния месец. За да се осигури еднакъв подход при попълване на декларацията ЦУ НАП към МФ е издало Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и за данък по чл 42 ЗДДФЛ"Би следвало да се знаят и съблюдават и последните изменения и допълнения на тези указания,които са обнародвани в ДВ бр.1 от 2010.г. Декларация обр.№ 6 се подава и от самоосигуряващи се леца.Това става еднократно до 30 април на текущата година за дължимите осигурилени вноски за предходната календарна година.Самоосигуряващите се лица декларират в отделна колона и задължетелните осигурителни вноски върху осигурителен доход,формиран по реда на чл.5,ал.8 от КСО от получени доходи за извършена дейност през минали години,различни от предходната. Тази декларация не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски. Декларация обр.№ 6 трябва да съдържа следните реквизити: 1.Кодът на осигурителя. Работодателите,осигурителите и техните клонове и поделения попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ на търговеца или служебния номер,издаден от НАП,а самоосигуряващите се лица попълват ЕГН /ЛНЧ/ или служебния номер,издаден от НАП. 2..Попълва се наименованието на работодателя,осигурителя,клона,поделението,а самоосигуряващите се лица - име,презиме и фамилия по документ за самоличност. 3.Лицето,подаващо декларацията посочва член ли е или не е на осигурителна каса..Ако не е член на осигурителна каса,това се изразявая с "о",а ако е член - "1". 4.Попълва се телефон и електронен адрес за връзка с лицето,подаващо декларацията.. 5.Кодът на керекция /изм.ДВ бр.1 от 2010 г./се посочва в полетата от 7.1 до 7.4 на дакларация обр.№ 6. С код корекция / К / се изразява намаляването на размера на декларираните задължения. Подадената декларация обр. № 6 може да се коригира в посока на намаляване на декларираъите задължения до края на месеца,следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Следва да се има предвид,че при увеличаване размера на дакларираното задължение за данък и осигуровки не се подава декларация с код корекция,а се подава нова декларация обр. № 6, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв