Списание Актив

Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

Патентното облагане е неточно и несправедливо данъчно облагане. То е почти изчезнало в Европа. У нас патентното облагане също стеснява своя обхват - през последните години от него бяха изключени производствените дейности и отпаднаха превозните и таксиметровите услуги. Патентното облагане се заменя с данък върху доходите на физическите лица и данък върху печалбата. Облагането е неточно и несправедливо, защото не се облага реализиран доход, а предполагаем доход, получен от патентен обект в зависимост от местонахождението на обекта. С патентен данък се облагат различните видове услуги - дърводелски, шивашки, плетачни, обущарски, бръснарски, фризьорски, часовникарски, тапицерски, фотографски и др. услуги. С патентен данък се облагат и хотелите и ресторантите, търговията на дребно, заложните къщи и др. Пълният списък на видовете патентни дейности и годишните размери на патентния данък може да се видят в приложение № 4 на ЗМДТ. Патентното облагане се извършва при спазване на две важни условия: - Оборотът на физическото лице или едноличния търговец от предходната година да не надвишава 50 хил. лв. - Лицето или едноличният търговец да не са регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност. Изключение се допуска за регистрираните лица за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС. Лицата, облагани с патентен данък, трябва да следят стопанския си оборот през цялата данъчна година. Ако през годината оборотът на лицето или ЕТ превиши 50 хил. лв. се регистрира по ЗДДС, облагането с патентен данък се прекратява и лицето се облага по общия ред на закона. Когато през данъчната година лицето е открило нова дейност и оборотът от двете дейности надвишава 50 хил. лв., патентното облагане се прекратява и облагането се извършва по общия ред на закона. Направените патентни вноски се признават за авансови вноски при новото облагане. Дерегистрацията от ЗДДС не дава основание за въвеждане на патентно облагане. Когато през данъчната година лицето се дерегистрира по ЗДДС то се облага по общия ред, а не с патент. Данъкът се определя и дължи за всяка от упражняваните патентни дейности в повече от един обект, лицето дължи данък за всеки обект поотделно. Общинският съвет определя размера на данъка при съобразяване на следните критерии: местоположение на населеното място, видът на населеното (от местно или национално значение), брой на населението, стопанско значение на населеното място, сезонен или постоянен характер има дейността и икономическото състояние на населеното място. При извършване на патентна дейност не от обект, данъкът се определя в зависимост от населеното място по постоянен адрес. При започване на патентната дейност през течение на годината данъкът се определя пропорционално на започване на дейността.

Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

Основна тема: КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59321 лв
1 GBP = 2.22976 лв