Списание Актив

Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

В практиката на строителните фирми често се налага да придобиват урегулирани терени заедно с построени в тях стари сгради. При разрушаване на сградите с цел разчистване на терените за ново строителство възникват обстоятелства, които пораждат два съществени въпроса: - кога и при какви обстоятелства следва да се прави корекция на данъчния кредит (ДК), ползван при покупката на имота; и - имат ли строителните фирми право на ДК за доставките на стоки и/или услуги, ползвани при тяхното разрушаване? 1.Общи разпоредби на ЗДДС относно корекциите на ДК При разрушаването на сгради възниква хипотезата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, в съответствие с която при унищожаване на стоки, при придобиването на които регистрираното лице е приспаднало пълен или частичен ДК, се дължи данък в размер на приспаднатия кредит. Ако унищожената стока е дълготраен актив по смисъла на ЗКПО, размерът на данъка, дължим от лицето, се определя по формулите на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС. В общ порядък действащите нормативни разпоредби по въпроса регламентират (съгласно чл. 80 от закона) че посочените корекции не се извършват само при положение, че унищожаването на стоките е предизвикано от непреодолима сила, авария или катастрофа, която не е по вина на регистрираното лице и то е в състояние да докаже това. Така например лицето няма да прави корекция на ползвания ДК при придобиването на сграда, която е разрушена вследствие на пожар, ако лицето докаже, че пожарът е възникнал не по негова вина и въпреки положените от него грижи за предодвратяване на възникването му. 2. Становище на органите по приходите относно корекциите при унищожаване на сгради Начинът, по който се тълкува от страна на данъчните органи практическото приложение на посочения общ ред за корекции на ДК при доставки, свързани със земя и сгради, е даден в писмо изх. № 91-00-262 на НАП. По- специално това относно неговото приложение при унищожаване на сгради, е посочено в т. 3 (стр.15 и 16) на писмото. В него е подчертано изрично, че извършването или неизвършването на корекции на ползвания ДК при придобиването на разрушаваните сгради ще зависи от причините за тяхното разрушаване и от последващото използване на активът, който ги е заменил. В случай, че разрушаването им е направено с цел създаване на нов актив, който ще служи за извършване на облагаеми доставки с право на ДК, корекции не следва да се извършват.

ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

Основна тема: КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв