Списание Актив

Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Аутсорсингът (от английското outsourcing, което е съкращение от outside resource using - използване на външни ресурси) е друга форма на организация на индустриалното производство. При нея е налице прехвърляне на определени дейности на други предприятия. Това се прави с цел спестяване на финансови средства, повишаване на качеството и/или за освобождаване на ресурси на компанията за други дейности. Аутсорсингът на производства и услуги е сравнително нов феномен за световната икономика, който бързо набира скорост и дава начало на нов етап в международното разделение на труда. Аутсорсинг практиката в съвременната икономика подпомага компаниите за решаване проблемите на функциониране и развитие в условията на пазарна икономика по пътя на съкращение на разходите, увеличаване на конкурентоспособността и приспособяване към условията на външната среда, подобряване качеството на продукцията и услугите, намаляване на рисковете и др. За да бъдат конкурентоспособни и да понижат разходите си, компаниите изнасят все по-голяма част от дейността си в чужбина. През последните няколко години идеята за аутсорсинг еволюира от използването му като чисто тактически краткосрочен управленски ход до налагането му като стандартна дългосрочна бизнес стратегия, прилагана дори от традиционно консервативни организации. Благодарение на бурното развитие на информационните технологии в условията на икономическа глобализация аутсорсингът търпи бурно развитие и според предвижданията на много анaлизатори предстои да се разгърне в неколкократно по-голям мащаб, превръщайки се в един от основните фактори за конкуретноспособност. Различават се редица видове аутсорсинг: аутсорсинг извън страната (офшорен аутсорсинг наричан още офшоринг), аутсорсинг в страната (преместване на дейности в страната) и иншоринг (преместване на изнесените дейности обратно в страната). Най-разпространената форма на аутсорсинг е офшорингът (offshore - от английски език, означава задграничен), който представлява изнасяне на бизнес дейности (производство, услуги) на дадена компания извън границите на съответната държава. Това може да стане чрез създаване на филиал на компанията, чрез чуждестранни инвестиции, чрез придобиване на фирма в съответната държава и др. Аутсорсингът възниква в началото на 80-те години в сферата на информационните технологии и набира скорост през 90-те, особено във връзка с необходимостта от квалифицирани програмисти. През последните години се обособяват няколко сфери, за които е характерно извършването на офшоринг услуги: " Бизнес услугите: обхващат разнообразни бек офис процеси, обслужване на клиенти и техническа поддръжка. Примерите включват правене на извлечения и индексиране, въвеждане и обработване на данни, електронни издания, телемаркетинг, уеб дизайн и др. " Професионални услуги: счетоводни, одиторски, данъчни, архитектурни и инженерни услуги. " Финансовите услуги: обхващат застрахователните и свързаните с тях услуги, а също така банковите и други финансови услуги.

Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

Основна тема: КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв