Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Разходите за работно (обикновено), униформено и специално работно облекло и лични предпазни средства не следва да се възприемат като социален разход, а типичен разход за основната дейност на предприятието. Има известно неизгладено несъответствие между КТ и Наредбата за безплатното работно и униформено облекло (НБРУО), но по ЗКПО, ЗДДС, Наредбата за осигуровки, и счетоводната логика не само разходите за специално работно, но и тези за обикновеното работно и униформено облекло следва да се отчитат по функционален признак и предназначение не по с/ка 614 Административни разходи, а в общия случай по с/ка 611 Разходи за основна дейност. Предназначението им е да обезпечат осъществяването на дейността; тя не би могла да се извърши без тези разходи; те не се възприемат като, удовлетворяващи лични потребности на работещите и могат да се считат като присъщи за дейността. Т.е. независимо, че общите условия за предоставяне на работно (обикновено) и униформено облекло са постановени в гл. 14 на КТ Социално-битово и културно обслужване в предприятието (СБКО) - това не означава автоматично, че от счетоводна и данъчна гледна точка те се третират като социални и административни разходи (такива за организация и управление). Става дума за задължително ползване по време на работа на работно и/или униформено облекло, предоставено в натура, което поставя отпечатък върху счетоводното и данъчното третиране. Чл. 293 от КТ определя, че начинът на използването на средствата за СБКО се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите и тези средства не могат да се изземват и използват за други цели. В този смисъл не са социални по реда на ЗКПО следните разходи (и по счетоводна логика не следва да се отчитат по с/ка 614, а по с/ка 611), тъй като те са регламентирани не с решение на общо събрание на работещите, а са задължителни по силата на нормативен акт: " Разходите за специално работно облекло и лични предпазни средства на лица, които работят с или при опасни и вредни за здравето или живота машини, съоръжения, течности, газове, стопени метали, нажежени предмети и др. предоставени по чл. 284 от КТ. " Разходи за работно и униформено облекло предоставени по реда на чл. 296 от КТ и НБРУО. " Разходите за представително и униформено облекло на държавните служители при условия и по ред, определен от МС (чл. 40 от Закона за държавния служител). По коренно различен начин обаче стоят нещата, свързани с разходите, предназначени за предоставяне на безплатно облекло, но за лични нужди на работниците и служителите.

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Виж повече

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв