Списание Актив
 • Тема на броя:
  КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

  Виж повече

 • Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

  Виж повече

 • Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

  Виж повече

 • Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

  Амбалажът на стоките е завършен продукт, който участва в процеса на тяхното реализиране на крайния потребител. В не малко случаи наличието на амбалаж е необходимо условие стоките да могат да се продават на пазара. Много от предприятията у нас произвеждат продукти, които изискват съхранението и транспортирането им в определен вид амбалаж, например в хранително - вкусовата, във фармацевтичната, в производството на нефтопродукти, производството на козметични и санитарни стоки и др. В този смисъл амбалажът зависи от вида на стоката и е елемент на договорните взаимоотношения между продавача и купувача. Понятието амбалаж съществува в счетоводната терминология и като счетоводна категория подлежи на съответното отчитане. Целта на настоящата разработка е да бъде обърнато внимание на някои специфични аспекти, касаещи точното класифициране на амбалажа, както и да се дадат препоръки за правилното му счетоводно отчитане. На първо място трябва да се отбележи, че в нито един от действащите счетоводните стандарти не се обръща специално внимание на този вид актив, поради което за правилното му класифициране се насочваме към теорията на счетоводството. В зависимост от конкретното му предназначение амбалажът може да бъде инвентарен и неинвентарен. По мнение на Славка Петрова "Амбалажът е самостоятелен обект на отчитане и от счетоводна гледна точка трябва да се прави разлика между амбалажни материали и амбалаж. . По този начин амбалажът би могъл да се разглежда като дълготраен (нетекущ) актив или като краткотраен (текущ) актив в съответствие с начина и срока на употреба. Инвентарният амбалаж не се купува и продава заедно със стоките и неговата стойност не е включена в цената на стоката, за разлика от неинвентарния, който обикновено сменя собственика си. Инвентарният амбалаж участва многократно в дейността на предприятието и носи икономическа изгода повече от един отчетен период. Тази класификация до голяма степен е останала от времето на плановото стопанство и произтича от една наредба, регламентираща отчитането на материалите и амбалажа, която е отменена към настоящия момент.

Брой: 10/10.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.91842 лв
1 GBP = 2.31802 лв