Списание Актив

Брой: 10/10.2010

Основна тема: КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Теми на броя:

Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Видове социални услуги. автор: Мария Стамболиева

Възнаграждение на заетите лица - сравнение в и извън компанията. автор:Марияна Груевич

ДАНЪЧНА ТРАКТОВКА НА ОТКЛОНЕНИЯТА ОТ ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ . автор: Цветан Станкулов,данъчен консултант

Как се определя месечния осигурителен доход на задължително осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица.автор:Румяна Станчева

КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИTE ПО ЗАЕМИ - СЪЩНОСТ И НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ.автор: д-р Мариета Станчева

Съгласно преработения МСС 23 Разходи по заеми и публикуван през март 2007, който следва да се прилага от 01.01.2009 година или по-късно, е необходимо да се капитализират разходите по заеми, които могат пряко да се отнесат към придобиването, строителството или производството на един отговарящ на условията актив. Отговарящ на условията актив е актив, който по необходимост изисква значителен период от време за подготовка за неговата предвиждана употреба или продажба. Другите разходи по заеми се признават като разход. МСС 23.5 дефинира термина разходи по заеми, който представлява лихви и други разходи, които дадено предприятие понася във връзка със заемането на средства; Какво следва да се разбира под "значителен период от време" (substantial period of time) не е уредено изрично. От употребата на термина "по необходимост" (necessarily) можем да направим заключение, че следва да се вземе предвид вида актив. Също така е от значение намерението на ръководството, тъй като стандарта визира очакваното състояние в употреба и готовност за продажба. Следва да се капитализират разходи по заеми, свързани с покупката на активи, които биха могли поотделно да се продадат на трети лица. Разходите по заеми са свързани с извършените разходи във връзка с привлечен капитал. Изрична ориентация относно вида бранш не е опомената. Не се конкретизира точно какво означава "значителен период от време", но може да се предположи, че е налице "значителен период от време", когато покупката, строителството или производството продължават повече от една година. Релевантен е момента на признаване на актив съгласно МСС 23. I. Същност на разходите по заеми 1. Валутни разлики при заеми в чуждестранна валута Валутните разлики при заеми в чуждестранна валута са съставна част на разходите по заеми, доколкото могат валутните разлики да се разглеждат като корекция на лихвения процент. Не се конкретизира при кои условия валутните разлики при заеми в чуждестранна валута представляват корекция на лихвения процент. Употребата на термина "доколкото" изключва общото предположение, че всички валутни разлики могат да се третират като част от разходите по заеми. МСС 23 Разходи по заеми не регламентира метод, с който да се установяват валутните разлики, които могат да се разглеждат като корекция на лихвения процент. Тази стойност може да се установи като разлика между действително начислената лихва върху чуждестранна валута и лихвата, която би следвало да се плати, ако заема е в местна валута при приблизително същите условия (бонитет, срок и т.н.). Изчисленията могат да се извършат и алтернативно на базата на Forward-курсове към момента на теглене на кредита. 2. Дивиденти върху дялове с характер на привлечен капитал Дивидентите върху дялове, които съгласно МСС 32 Финансови инструменти се третират като финансови задължения, изпълняват критериите за разходи по заеми съгласно МСС 23, защото те представляват услуга за предоставяне на привлечен капитал и следва да се отчитат като разход.

Осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване за българските граждани, работещи на борда на плавателен съд под флага на държава, която не е членка на Европейския съюз. автор: Димитър Бойчев

Патентното облагане. автор: Илия Николов, данъчен консултант

Ползване и корекции на данъчен кредит при разрушаване на сграда. автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№ 6 С ДАННИ ЗА ДЪЛЖИМИ ВНОСКИ И АВАНСОВО УДЪРЖАН ДАНЪК ПО ЧЛ.42 ОТ ЗДДФЛ . автор: проф.Костадин Иванов

Правни възможности за работа с персонала в условията на икономическа криза. автор: д-р Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АНАЛИЗА "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА" В АГРАРНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор: д-р Теодора Рупска

РАБОТНО, УНИФОРМЕНО, ПРЕДСТАВИТЕЛНО И ЛИЧНО ОБЛЕКЛО - НОРМАТИВНИ, СЧЕТОВОДНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ С ПРИМЕРИ.автор:

Работодателят трябва да осигури ревизионна книга на всеки обект, където се полага наемен труд . автор: Жанет Богомилова,юрист

Сдружението с нестопанска цел не подлежи на регистрация в търговския регистър. автор:Галина Николова, юрист

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА АМБАЛАЖА. автор: Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59308 лв
1 GBP = 2.19650 лв