Списание Актив

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Казус: В нашето предприятие много намаляха поръчките напоследък. Работодателят предлага да ни пусне в неплатен отпуск, за да не се наложи да прави съкращения заради кризата. Длъжни ли сме да приемем предложението? Вярно ли е, че ако не се съгласим, той може да ни накара принудително да ползваме неплатен отпуск? Л.Р., Пловдив Отговор: От 30 юли до 31 декември 2010 г. при намаляване обема на работата работодателят има право да предостави неплатен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие в размер до 60 работни дни. Законът обаче го задължава да спази ред изисквания, преди да предостави такъв отпуск на своите работници и служители. През юли 2010 г. законодателят прие ред съществени промени в Кодекса на труда. Наред с трайните изменения бяха въвдени и някои временни антикризисни мерки. Те засягат предоставянето на неплатен отпуск без съгласието на работника и служителя при определени условия, преместването му на друга работа поради производствена необходимост и условията по удължаване периода на непълно работно време. Част от промените са свързани с контрола по спазване на трудовото законодателство. От една страна законодателят намали минималните размери на по-голямата част от имуществените санкции и глобите за нарушения на трудовите норми. От друга страна бяха въведени нови санкции за неизрядните работодатели. Съгласно новият текст на § 3б., ал. 1 от ПЗР на КТ (в сила от 30.07.2010 г.) от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2010 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ периодът, за който се въвежда непълното работно време по чл. 138а, ал. 1от КТ, може да бъде удължен с още три месеца, при условие че работодателят ползва мерки за запазване на заетост, финансирани от републиканския бюджет и/или Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси". Новата разпоредба на § 3б., ал. 2 от ПЗР на КТ гласи, че в тези случаи, ако в месеца, следващ периода, за който е въведено непълно работно време, трудовото правоотношение на работника или служителя се прекрати, обезщетенията по чл. 220 - за неспазен срок на предизвестието, по чл. 221, ал. 1 - когато работника или служителя напуска без предизвестие поради това, че работодателя не е изпълнил свои задължения по ТПО, по чл. 222 - това са обезщетенията за оставане 1 месец без работа, при прекратяване на договора поради болест и при пенсиониране и по чл. 224 от КТ - за неизползван платен годишен отпуск, се определят от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв