Списание Актив

Брой: 9/9.2010

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Теми на броя:

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

От началото на настоящата година с Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е въведен специфичен режим за задължително осигуряване на морските лица. Вноски за държавното обществено осигуряване Легална дефиниция на морско лице за целите на държавното обществено осигуряване (ДОО) е въведена с § 1, ал. 1, т. 5а от Допълнителните разпоредби (ДР) на КСО. "Морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване. В легалната дефиниция се съдържат задължителните условия, които трябва да са кумулативно изпълнени, за да се разглежда едно физическо лице като "морско лице" от гледна точка на ДОО: 1. лицето е наето по трудово правоотношение; 2. член е на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава-членка на Европейския съюз (ЕС); 3. притежава свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка. Законодателят е определил, че "морско лице" е физическо лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа, но не какъвто и да e кораб, а на морски кораб. "Морски кораб" по смисъла вложен в легалната дефиниция за "морско лице" е плавателно средство, вписано в регистъра на корабите на държава-членка на ЕС, което извършва стопанска дейност. Друго задължително условие е притежаване на нужните свидетелства за заемане от лицето на съответната длъжност като член на екипажа на морски кораб. Издаването или признаването на тези свидетелствата се извършва съгласно Наредба № 6 от 22 Ноември 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България. Морските лица, които ще работят на морски кораби или кораби за спорт и развлечение, използвани с търговска цел на море, освен изискването за правоспособност (удостоверява се със свидетелство за правоспособност), преминават допълнителна подготовка (удостоверява се със свидетелство за допълнителна подготовка) в зависимост от заеманата длъжност (основание чл. 4, ал. 2 от наредбата). За работа на определен тип морски кораби (като пътнически кораби, ро-ро пътнически кораби, нефтени танкери, химикаловози, газовози, кораби с дедуейт над 150+000 тона и други кораби със специфични маневрени качества), освен допълнителна подготовка, се преминава и специална подготовка (удостоверява се със свидетелство за специална подготовка) в зависимост от заеманата длъжност и типа на кораба (основание чл. 4, ал. 3 от наредбата). В тази връзка свидетелствата, които лицето трябва да притежава за да отговаря на условията, въведени с легалната дефиниция, се определят съобразно изискванията за заемане на съответната длъжност като член на екипажа на морски кораб и от типа на кораба.

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв