Списание Актив

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 юли 2010 г. са направени изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., Във връзка с измененията в Кодекса за социално осигуряване са направени и допълнения в Закона за здравното осигуряване, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и в Закона за насърчаване на заетостта. Законът е публикуван в бр. 49 на Държавен вестник от 29 юни 2010 г. В чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване са определени лицата, които работят по трудово правоотношение за повече от 5 работни дни или 40 часа месечно и подлежат на осигуряване за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Трудова злополука и професионална болест", но не подлежат на осигуряване за фонд "Безработица". В редакцията на разпоредбата до 30 юни 2010 г. това бяха наетите по точно определени програми на Министерство на труда и социалната политика, а именно - "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството". Съгласно новата редакция на изречение второ на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване "лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица". С направената промяна се обхващат всички лица, работещи по трудов договор за повече от 5 работни дни или 40 часа месечно, за които не е предвидено осигуряване за безработица по съответната програма за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта . Във връзка с новата редакция на чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване е направено изменение в чл.53, ал. 4 и чл. 54, ал. 3 от кодекса. Съгласно тези разпоредби паричното обезщетение за отглеждане на малко дете за периода до навършване на 2 годишна възраст на детето и обезщетението за неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете не се изплащат, когато детето се отглежда от лице, наето на работа по някоя от програмите за подкрепа на майчинството. На основание чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване преживелият пенсионер има право на добавка към пенсията, определена в процент от пенсията на починалия съпруг/съпруга. Размерът на добавката е определен в чл. 84, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. беше предвидено добавката да бъде увеличена от 1 юли 2010 г. от 20 на сто на 25 на сто. С направената промяна в тази разпоредба увеличението на добавката по чл. 84, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се отлага. Съгласно новата редакция на чл. 84, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване размера на добавката ще се определя така:

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв