Списание Актив

Брой: 9/9.2010

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Теми на броя:

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

В Държавен вестник, бр.49 от 29.06.2010 г. бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. С нея се внасят промени в реда и условията за работа с фискалните устройства (ФУ), използвани за регистрация и отчитане на продажбите в търговските обекти. Промените са свързани с приложението на чл.118, ал. 4 от ЗДДС. Тяхна основна цел е създаването на възможност органите по приходите да получават информация за реалните обороти на данъчно задължените лица (ДЗЛ) посредством дистанционна връзка между НАП и ФУ на търговските обекти. За целта са изменени разпоредбите за: - техническите изисквания към ФУ за отчитане оборотите от продажби, които може да бъдат използвани на територията на страната; - продажбите, които следва да се регистрират и отчитат чрез издаване на фискална касова бележка; - реда за регистрация и дерегистрация на ФУ в НАП, демонтажа на фискалната памет и съхраняването на информацията от паметта на устройствата; - начина на работа с ФУ, редът и документирането на данните от тях с цел текущ и последващ контрол от страна на данъчната администрация; и - начина на отчитане и контролиране работата на сервизните фирми/фирми производителки и вносителки на ФУ. Направените изменения и допълнения влизат в сила от датата на обнародването на наредбата с изключение на параграфи 11 и 37 от Преходните и заключителните й разпоредби (ПЗР), които влизат в сила от 01.01.2011 г1. и засягат фирмите производителки и вносителки на ФУ и сервизните фирми. Условията, реда и сроковете, в които са разрешени отклонения от новите изисквания на наредбата и е позволено да се прилага съществуващия ред за регистрация и отчитане на продажбите, са посочени в ПЗР. 1. Обхват на доставките/продажбите, при които ДЗЛ следва да ползват ФУ и да издават касова бележка Дейностите, при които ДЗЛ не са задължени да регистрират извършваните доставки/продажби с ФУ, са определени в чл.4 и 5 от наредбата. В тази връзка в нейната нова редакция е направена промяна единствено при лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци. Съгласно чл. 4, т. 3 те не са задължени да регистрират продажбите си с ФУ, но за тях е въведено изискване за водене на книга (регистър) на дневните продажби. Книгата следва да съдържа данни за броя на продадените билети, техния начален и краен номер и за сумата на осъществения общ оборот за деня.

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв