Списание Актив

Брой: 9/9.2010

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Теми на броя:

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Данъчното облагане на земеделските производители, регистрирани като юридически лица по смисъла на Търговския закон или по Закона за кооперациите се осъществява по реда и при условията, предвидени в комплекса от разпоредби на част втора от Закона за корпоративното подоходно облагане, както всички останали предприятия, включително едноличните търговци. В този смисъл счетоводните практики, обслужващи земеделски производители трябва да имат предвид общите постановки на материалния данъчен закон, които регламентират реда и начините за: А. определяне на данъчния финансов резултат за отчетния период. По повод определянето на данъчния финансов резултат на предприятията на земеделските производители е необходимо да се припомни, че то се осъществява като счетоводният финансов резултат по отчета за приходите и разходите (отчета за доходите) се преобразува по реда на част втора от този закон с данъчни постоянни разлики, с данъчни временни разлики и с други суми, предвидени в тази част на закона, при което положителният данъчен финансов резултат е данъчна печалба, а отрицателният данъчен финансов резултат е данъчна загуба. Доколкото юридическите лица и едноличните търговци, извършващи стопанска дейност прилагат комплекса от разпоредби на част втора от ЗКПО във връзка с формирането на данъчния финансов резултат, се налага в настоящата разработка да се отдели внимание само на специфичните разпоредби на закона, които са определящи за земеделските производители, както са проектирани в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, респективно приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, както следва: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. позиция 15, шифър 1150, в обхвата на който се увеличава за данъчни цели счетоводният финансов резултат с превишението на разходите над приходите (печалбите) при биологичните активи и селскостопанска продукция (чл. 36, ал. 2 от ЗКПО). Текстът към този шифър от приложението към данъчната декларация показва, че преобразуването на счетоводния финансов резултат се осъществява в съответствие с ал. 2 от чл. 36, по силата на която превишението на разходите, отчетени по повод на биологични активи и селскостопанска продукция, над приходите (печалбите) от първоначално признаване и последваща оценка на тези активи не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното отчитане на тези приходи и разходи. В този контекст в същата разпоредба е постановено, че превишението на разходите по предходното изречение се признава за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив. В същото време от горепосочената разпоредба се вижда, че за нейната практическа приложимост е необходимо да се изхожда от правилата и подходите, аргументирани в СС 41 "Селско стопанство", от който се разбира, че "Биологичен актив" е придобито и контролирано от предприятието живо животно или растение в резултат на минали събития, от управлението на което се очаква икономическа изгода, а "Селскостопанска продукция" е първоначално придобит полезен продукт от биологични активи на предприятието, който се идентифицира като отделен актив в момента на отделянето му от биологичния актив. В тази връзка е необходимо счетоводните практики от отрасъл земеделие и животновъдство да вземат под внимание и указанието на стандарта, според което биологичните активи и селскостопанската продукция се признават само когато предприятието контролира актива в резултат на минали събития и когато съществува достатъчна вероятност предприятието да придобие икономическа изгода; когато са достоверно измерими.

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв