Списание Актив

Брой: 9/9.2010

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Теми на броя:

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

Стоките са важна част от текущите активи на предприятията, които инвестират в тях значителна част от оборотния си капитал. Стоките са бързо ликвидни и от тях сравнително лесно могат да се получат печалби. Това налага да се организира не само надежден начин за тяхното отчитане, но и възможност да се установи фактическото им състояние към определен момент и да се контролира дейността на съответните материалноотговорни лица. Това се постига с помощта на инвентаризацията на стоките. Под инвентаризация се разбира дейност, с помощта на която се установяват действителните наличности от стоките чрез преброяване, претегляне и измерване към точно определена дата, като получените данни по количество, единична цена и стойност се съпоставят със счетоводните и в резултат могат да бъдат констатирани евентуални разлики. Логичен е въпросът от къде възникват тези разлики, след като всички покупко-продажби на стоки се документират чрез съответни първични документи. Много често в предприятията протичат скрити и независими от хората събития и процеси (природни бедствия, изпаряване, изветряване и други подобни промени), които възникват дори и при добросъвестно манипулиране с тях. На практика те не могат да бъдат обхванати и документирани от първичните документи и се налага да се извърши инвентаризация. Чрез нея се постигат следните по-важни задачи: " извършва се проверка на количеството на стоките; " установяват се фактическите наличности и се дава възможност те да бъдат отразени счетоводно по съответните аналитични и синтетични сметки; " документират се протекли в предприятието скрити стопански процеси и явления, които не могат да бъдат регистрирани в първичните документи; " установява се размерът на залежалите, негодни и непълноценни стоки, които трябва да се раздвижат, като се дадат за преработка, се обезценят или да се бракуват; " документират се събития, които не могат да се отразят от текущата счетоводна отчетност (небрежност, разхищения, кражби и др.); " осъществява се периодичен контрол върху дейността на материалноотговорните лица; " осигурява се информация и за органите на външния контрол. Инвентаризации извършват всички предприятия, които прилагат ЗСч. В съответствие с чл. 22 от закона, инвентаризация задължително следва да се извърши веднъж годишно с цел достоверното представяне на активите на предприятието (в т.ч и на стоките) в ГФО. Всички предприятия определят и спазват едни и същи правила при инвентаризирането, като отчитат особеностите на своята дейност. Отговорността относно реда и самото провеждане на инвентаризациите, съгласно закона се носи от органа на управление на предприятието. В чл. 47, ал. 1 са регламентирани и съответни санкции, ако не бъде проведена инвентаризация в установените от закона срокове. Въпреки, че в действащия ЗСч е отделена цяла глава за инвентаризацията, не е изяснено как следва да се проведе тя и съответно как да се отчетат получените от нея резултати, както това бе направено в ЗСч от 2000 г. Това изисква всяко предприятие да има разработен свой правилник и план за провеждане на инвентаризациите. В правилника се описва редът, начинът на провеждане на инвентаризацията и свързаните с нея документи. В план-графика се определя периодичността на провеждане на инвентаризациите.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв