Списание Актив

Брой: 9/9.2010

Основна тема: ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Теми на броя:

Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

Годишният доклад за дейността на предприятието през отчетния период е определен от Закона за счетоводството (член 33-ти) като задължителен за предприятията, чиито отчети подлежат на задължителен независим одит. Без да е съставна част на годишния финансов отчет, годишният доклад за дейността в посочените по-горе предприятията, трябва да се изготви и да се представи на одитора. Последният следва да декларира в своя одиторски доклад, че информацията, представена в годишния доклад за дейността съответства на информацията, представена в годишния финансов отчет. В Закона за счетоводството е определена и задължителната информация, която следва да се и съдържа в годишния доклад за дейността, а именно: а. Преглед, който представя вярно и честно развитието и резултатите от дейността на предприятието, както и неговото състояние, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено; б. Всички важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишният финансов отчет; в. Вероятното бъдещо развитие на предприятието; г. Действията в областта на научната и развойната дейност; д. Информацията, изисквана по реда на член 187д и на член 247 от Търговския закон. В първата норма (член 187д) се изисква оповестяване на: - броят и номиналната стойност на придобитите и на прехвърлените през годината собствени акции; - основанието за придобиванията, извършени през годината; - броят и номиналната стойностна притежаваните собствени акции. Във втората норма (член 247) се изисква описание на протичането на дейността и състоянието на дружеството и разясняване на годишния счетоводен (така е по текста на Търговския закон) отчет, като задължително се посочват: - възнагражденията, получени общо през годината от членовете на съветите; - придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството; - правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации от дружеството; - участието на членовете на съветите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаващи повече от 25% от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества и кооперации като прокуристи, управители или членове на съветите;

ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв