Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|84|340
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ДАРЕНИЯТА ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . автор: Анастасия Головина

  І. Отчитане на получените дарения. С цел да се ускори решаването на определни социални, икономически, образователни, научни и други проблеми, както и да се подпомогне цялостната им дейност , бюджетните предприятия получават безвъзмездни помощи / дарения / от обществени организации, стопански предприятия или физически лица. В преоблазаващата си част даренията са целеви, т.е. дарителят определя начинът и направлението, по които безвъзмездно предоставените средства или имущества следва да се ползват от бюджетните предприятия /БП/ и целите, които е необходимо да се постигнат. Останалата част от даренията се предоставят без конкретно изискване и те се ползват по преценка на ръководството на бюджетното предприятие, което се стреми да извлече от тях максимална изгода. Обекти на дарения са : парични средства, дълготрайни материални и нематериални активи, материални запаси, услути и други. Значителният стойностен обем и разнообразните форми на даренията, правилното им документиране, оценяване, както и счетоводното им отразяване налагат отделно нормативно регламентиране Основните постановки за тяхното уреждане са посочени в Закона за задълженията и договорите / ЗЗД /, Закона за местните данъци и такси / ЗМДТ / и други. Възприето е, разпоредбите на Счетоводен стандарт 20 " Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствената помощ" да не се прилагат от бюджетните предприятия Имайки пред вид спецификата на дейността на бюджетната сфера Министерството на финансите издаде допълнителни разпоредби, посочени с писма БДС № 07 от 2001 г.,публ. в сп. "Бюджетът" бр.3 от 2001 г. и писмо ДДС № 20 от 2004 г. публикувано в сп. "Бюджетът" бр. 1 от 2005 г., по-нататък в текста "Указанията на МФ ", с които се цели да се осигури единство при отчитане на безвъзмездно получените или предоставени средства от БП. Първото условие за осигуряване на правилно отчитане на даренията е тяхното документиране и оценяване. Основен документ е договорът за дарение, който се съставя съгласно разпоредбите на чл.225 от Закона за задълженията и договорите. Доказателства, че дарението е предадено и прието са : - за паричните средства - разходни и приходни касови ордери, банкови бордера ; - за имущества и услуги - приемателно-предавателни протоколи. Стойността на дареното имущество се определя по реда на чл. 33 и чл. 46 от Закона за местните данъци и такси или по експертна оценка. Съгласно посочените нормативни постановки при дарение на недвижимо имущество стойността му се определя на база на данъчната оценка или по уговорената цена; за получени превозни средства - по застрахователната им стойност ; за получена чуждестранна валута - по централния курс на БНБ-ка; за ценни книжа - по пазарната им цена или по номинал; за всички останали движими вещи или права - по справедлива /пазарна / цена т.е. сумата, за която един актив може да бъде разменен между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им. За документиране на справедливата /пазарна / цена могат да се ползват бюлетините на стоковите борси, оферти на доставчици , експертни оценки и други.

 • Антикризисни мерки в областта на трудовото законодателство, промени в санкциите за нарушения. автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Вноски за морските лица за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване и фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Временни трудовоправни възможности за работодателите в условията на икономическа криза. автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ФАКТОРИНГА. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по Международните счетоводни стандарти . автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ИЗИСКУЕМОСТ НА Д Д С ПРИ В О П, КОГАТО Е ИЗДАДЕНА ФАКТУРА ОТ ДОСТАВЧИКА ПРЕДИ ДАТАТА НА ДАНЪЧНОТО СЪБИТИЕ. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Изменения в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване в сила от 1 юли 2010 г.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Особености при инвентаризацията на стоки.автор: Анелия Галинова

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПОДОХОДНОТО ОБЛАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА ПРЕЗ 2010-ТА ГОДИНА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ПОСТОЯННИ И ПРОМЕНЛИВИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения". автор:д-р Румяна Пожаревска

  Виж повече

 • ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ . автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Целева помощ за отопление -отоплителен сезон 1 ноември 2010 г. до 31 март 2011г.автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 9/9.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв