Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  Виж повече

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Поставеният въпрос, който ще разгледаме в настоящият материал е регламентиран със Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/, които претърпяха промени. Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35а, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/. Медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, за които лицата ползват целева помощ, са посочени в приложение № 7 на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания. Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката определя и актуализира със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения. Целева помощ се отпуска само при предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и/или медицински изделия от лица , вписани в регистъра по реда на ЗИХУ. Процедура за отпускане Целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес от: " лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице; " законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за лицата под 18-годишна възраст; " директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания. Директорът на дирекция "Социално подпомагане" или упълномощено от него длъжностно лице в срок 10 дни след подаване на молба-декларацията издава заповед, с която отпуска или отказва помощта. Заповедта за отпускане или за отказ се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й. Заповедта за отказ за отпускане на помощта задължително се мотивира. Заповедта за отказ се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Целевата помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления или съоръжения се получава в 3-месечен срок от датата на съобщаване на заповедта. В случаите, когато тримесечният срок е изтекъл, лицата подават нова молба-декларация съгласно приложение № 8, към която се прилага само заповедта. Заповедите за отпускане на целеви помощи за помощни средства, приспособления и съоръжения по т. 1 - 4, 6 и 7 от приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ, а именно: протези за долни/горни/ крайници, включително с електронно устройство; протези и ортопедични апарати, изработени по индивидуална мярка; ортопедични обувки и приспособления за корекция; принадлежности за ползване на протези; говорен апарат; заместващи и козметични средства - след изтичане на експлоатационния срок се издават въз основа на първоначалните медицински документи, удостоверяващи нуждата от тях. Паричните средства, отпуснати за целеви помощи за предоставяне медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения или за ремонта за тях, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по сметката на лицата, осъществяващи дейност при условията и по реда на наредбата от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв