Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  Виж повече

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в Закона за здравното осигуряване, в националните рамкови договори и в здравноосигурителните договори. За 2010 г. здравноосигурителната вноска е определена в размер 8 на сто. Определен кръг от лица заплащат здравноосигурителните си вноски изцяло за своя сметка. Това са така наречените самоосигуряващи се лица. Съгласно §1, т. 18 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравното осигуряване по смисъла на закона "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което плаща изцяло здравноосигурителна вноска или премия за себе си. Изцяло за своя сметка внасят здравноосигурителните си вноски лицата, определени в чл. 40, ал. 1, т. 2 от закона. По реда на тази разпоредба се провежда здравното осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване. Това са: - упражняващите свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; - едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация са лицата, които: 1. упражняват дейност на основание предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други; 2. плащат патентен данък и не са еднолични търговци; 3. извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ, извън тези по т. 1 и 2. От 1 януари 2010 г. към лицата, които внасят здравноосигурителни вноски по реда на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване са включени и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества. До 31. 12. 2009 г. те внасяха здравноосигурителни вноски в зависимост от получаваните доходи от дружеството по предвидения от закона ред, а тези които не получаваха такива по реда на чл. 40, ал. 5 от закона. Лицата, определени в чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване внасят здравноосигурителни вноски авансово през годината върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За едноличните търговци, собствениците на търговски дружества, съдружниците в търговски и неперсонифицирани дружества, и за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация минималният месечен осигурителен доход за 2010 г. е определен на 420 лв. Регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители през 2010 г. внасят здравноосигурителни вноски върху доход не по-малък от 240 лв.

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв