Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  Виж повече

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Въвеждане, цел и предназначение на новите регламенти С отмяната от 01.05.2010 г. на действалите приблизително 40 години регламенти на Съвета № 1408/71 и № 574/72 и прилагането от същата дата на регламенти на Европейския парламент и на Съвета № 883/2004 и № 987/2009 започна нов етап в сферата на координацията на системите за социална сигурност на държавите-членки на Европейския съюз (ЕС). Новият основен регламент (Регламент № 883/2004) включва материалните разпоредби по отношение координацията на системите за социална сигурност на държавите-членки, а Регламент № 987/2009 (регламент по прилагане) предимно определя процедурата за прилагане на основния регламент. Разбира се целта и предназначението на новите координационни регламенти не се различават от тези на Регламент № 1408/71 и Регламент № 574/72, а именно да се синхронизират системите за социална сигурност на държавите-членки, за да се елиминират неблагоприятните последици, които могат да възникнат за европейските граждани при прилагане на националните законодателства в трансгранична ситуация с оглед гарантиране и стимулиране на свободното движение на хора, което е предвидено с първичните източници на правото на ЕС. Новите основни моменти са насочени към гарантиране правата на европейските граждани за които се прилагат координационните регламенти: " осъвременяване и симплифициране на координационните правила; " промяна в процедурните правила за удостоверяване на приложимото законодателство; " засилване ролята на принципа за приложимост на само едно законодателство; " прилагане на временно определено законодателство; " подобряване на административното сътрудничество между институциите на държавите-членки; " постепенно преминаване към обмен на данни между институциите по електронен път. Материален, персонален и териториален обхват В сравнение с Регламент № 1408/71, материалния обхват на Регламент № 883/2004 е разширен и включва законодателството в сферата на социалната сигурност, което е посочено в чл. 3 от него. При съпоставка с Регламент № 1408/71, персоналния обхват също е разширен, като Регламент № 883/2004 се прилага и спрямо лица, които не са трудово активни - тези, които не са заети или самостоятелно заети. Спрямо гражданите на държави, които не са членки на ЕС, Регламент № 1408/71 и Регламент № 574/72 намират приложение и след 01.05.2010 г. докато започне да се прилага регламент, който да отмени Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета. В териториалния обхват на новите регламенти се включват единствено държавите-членки на ЕС. В тази връзка трябва да се подчертае, че по отношение на Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария продължават да се прилагат Регламент № 1408/71 и Регламент № 574/72 до съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство и Споразумението с Конфедерация Швейцария за свободното движение на хора.

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв