Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  Виж повече

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  По силата на възприетите принципи за функциониране на ДДС на територията на ЕО, данъкът, начислен на регистрирани по ЗДДС български данъчно задължени лица (ДЗЛ) за доставки на стоки и/или услуги, предоставени им на територията на друга държава членка на Общността, подлежи на възстановяване. Като цяло редът и процедурите за осъществяването на това тяхно право, възприети в отделните държави членки, се подчиняват на едни и същи общи правила. Те са регламентирани в специални наредби, издадени за целта от данъчните администрации на отделните държави. Възстановяването на ДДС например у нас на регистрирани за целите на облагането ДЗЛ, установени в други държави от Общността, начислен им при тяхно пребиваване на територията на страната, се възстановява по реда на Наредба Н-11 на МФ от 24.08.2009 г. Наредбите на другите държави членки, по които се възстановява данъкът, начислен на регистрирани български ДЗЛ за получени стоки и/или услуги на техните територии, не се различават съществено от нашата. В наредбите на отделните държави обаче са възприети различни параметри относно минималния и максималния размер на данъка за възстановяване, продължителността на периода, в който е формиран той, изискванията към документите, удостоверяващи правото за неговото възстановяване, както и други специфични административни правила, което затруднява реалното възстановяване на данъка. Липсата на директен контакт с администрациите, на които е възложено изпълнението на това право за възстановяване в тези държави, също създава проблеми. С цел решаване на част от тези проблеми от 1 януари 2010 г. на територията на Общността влиза в сила Директива 2008/9/ ЕС от 12.02.2008 г., с която се внасят изменения в Директива 2006/112/ЕС, регламентираща функционирането на ДДС на територията. Съгласно промените, произтичащи от нейното приложение, от началото на 2010 г. регистрираните за целите на облагането ДЗЛ в държава членка на ЕС ще имат възможност да възстановяват данъка, който им е начислен на територията на друга държава от Общността, чрез подаване на искане в държавата, където са установени. Искането им за възстановяване ще се подава по електронен път до данъчната администрация на тази държава, а тя от своя страна ще го препраща до държавата от Общността, където данъкът подлежи на възстановяване. Директивата регламентира съдържанието на искането за възстановяване, кодовете по видове стоки и услуги, начисленият данък за които подлежи на възстановяване, условията за предоставяне на допълнителна информация и др. Тя въвежда и общ порядък относно минималния размер на сумите, за които се иска възстановяване в едно искане, времевия период, за които се иска възстановяването, сроковете за получаване на отговор по искането, с който следва да са съобразени наредбите за възстановяване на данъка, възприети в отделните държави - членки. В съответствие с това периодът, за който се иска възстановяване чрез едно искане, не може да бъде по- дълъг от една календарна година и по- кратък от три месеца, освен, ако период до края на съответната календарна година. Минималните суми, за които е предвидено възстановяване са съответно:обхваща

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв