Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  Виж повече

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Продължение от бр.4/2010 Доколкото е вероятно да се случи преотстъпване на корпоративен данък в условията на преобразуване на търговски дружества и по-малко вероятно това да се случи при тяхно прекратяване с ликвидация е важно да се има предвид, че това действие се обуславя от изисквания, предвидени като цяло в глава двадесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане и най-вече в раздел IV, отнасящ се за минимална или регионална държавна помощ под формата на данъчни облекчения. Ето защо за коректното преотстъпване на корпоративен данък, както на действащи, така и на преобразуващи се или прекратяващи се предприятия трябва да се вземат под внимание някои от следните постановки на материалния данъчен закон, както са формулирани във: 1. раздел I на глава двадесет и втора - общи разпоредби по преотстъпването, като: 1.1. разпоредбата на чл. 167, в ал. 1 на който е постановено, че по реда на тази глава се преотстъпва или намалява корпоративният данък, съответно се намалява счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, при условие че към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице няма: подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2 от ал. 1. В разпоредбата на същия член е уточнено, че изпълнението на изискването по ал. 1 се удостоверява от съответното данъчно задължено лице в годишната данъчна декларация. 1.2. разпоредбата на чл. 172, по силата на която правото на намаляване или преотстъпване (по реда на тази глава) се преустановява при преобразуване на данъчно задължено лице, с изключение на преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл. 264 от Търговския закон, както и при прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон. За припомняне, текста на чл. 15 е експониран по друг повод в настоящата разработка, а според текста на ал. 1 от чл. 264 на Търговския закон (отнасящ се за преобразуване чрез промяна на правната форма) търговско дружество (преобразуващо се дружество) може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид (новоучредено дружество), като новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация. 1.3. разпоредбата на чл. 177, в текста на ал. 1 от който е постановено, че данъчно задължено лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е наело лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца и към момента на наемането му то е: регистрирано като безработно за повече от една година, или регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или безработно лице с намалена работоспособност.

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв