Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  Виж повече

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Сделка,по която възнаграждението /изцяло или частично/ е определено в стоки или услуги,се приема,че са налице две насрещни доставки,наричани бартер.В случая всеки от доставчиците се смята за продавач на това,което дава и за купувач на това,което получава. - ал.1 чл.130 от ЗДДС Данъчно задължено лице по ЗДДС е както продавачът,така и купувачът. От 1 януари 2009 г. в чл.130 от ЗДДС са внесени две промени: - ал. 2 от чл.130 придобива ново съдържание - данъчното събитие за двете доставки по бартерната сделка ще възниква по общите правила на закона,а не на датата на възникване на данъчното събитие на по-ранната дата / отм.ал.2 от чл.130 на закона/; - създава се нова ал.3 в чл.130 от закона,според която доставката с по-ранна дата на възникване на данъчното събитие се смята за авансово плащане /цялостно или частично/ по втората доставка,възникваща по-късно. Ще разгледаме и разясним посочените нови нормативни разпоредби в чл.130 от ЗДДС,които са в сила от 1 януари 2009г. / ДВ,бр.106 от 2008 г./. 1 До края на 2008 г. по силата на ал.2 от чл.130 данъчните събития на двете доставки при бартер възникваха на една и съща дата - на по-ранната дата на една от насрещните доставки.Това пораждаше проблеми и спорове в процеса на прилагане на закона.в случаите,когато при осъществяване на бартер едното или и двете лица не са регистрирани по ЗДДС. Понякога възникваше сложна и комплицирана ситуация относно това дължи ли се или не се дължи данък. . Така например,когато единият от участниците в качеството си на доставчик по бартера е вече регистриран по ЗДДС при фактическото изпълнение на доставката,,но той не е бил регистриран по закона към датата на настъпването на данъчното събитие за другата по-ранна доставка,извършвана от другия участник в бартера. Смяташе се,че за доставката не се начислява ДДС,тъй като към момента на изпълнението на доставката,доставчикът все още не е регистрирано по закона лице..Възникваше парадокс. При фактическото изпълнение на доставката,доставчикът е вече регистрирано лице,но не дължи данък,защото данъчното събитие е на по-ранна дата,когато той все още не е регистрирано по ЗДДС.лице. От 1 януари 2009 г. съгласно новото съдържание на ал.2 от чл.130 при бартер данъчното събитие и по двете доставки ще възниква по общите правила на закона.Това означава,че възникването на данъчното събитие на едната доставка няма да се влияе от настъпването на данъчното събитие на другата т.е. данъчното събитие ще възниква на различни дати,а не на по-ранната дата. Отпадна изискването при две насрещни доставки -бартер и за двете данъчното събитие да възникне непременно на една и съща дата - тази на по-рано извършената доставка. Възниква въпросът как да се третират по ЗДДС бартерите,по които една от доставките е осъществена преди 1 януари 2009 г.,а другата - след 1 януари 2009 г.? Спрямо този бартер новата или старата ал.2 от чл.130 на закона ще се прилага ? Отговор на този въпрос не се съдържа в ЗИДЗДДС /ДВ,бр.106 от 2008 г./

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв