Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

  От 01.01.2010 г. с промените на ЗДДС и ППЗДДС за българските фирми - получателите на услуги от чуждестранни доставчици, възникват много нови случаи, в които следва да се самооблагат с издаването на протокол по чл.117 ЗДДС. Изцяло нов момент е издаването на протоколи за самоначисляване на ДДС с нулева ставка по получени услуги, които са облагаеми с нулева ставка по глава трета ЗДДС - например международен транспорт, спедиция, свързана с международен транспорт, комисионна за износ или международен транспорт и т.н. В настоящата статия ще бъдат разгледани точно тези протоколи по чл.117 ЗДДС, в които се начислява 0 % ДДС, защото в практиката възникнаха много въпроси за тяхното издаване и отразяване. 1.Общи положения От 01.01.2010 г., съгласно чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС получателят - данъчно задължено лице (ДЗЛ), каквита са всички български фирми, ще си самоначислява ДДС във всички случаи на получени услуги когато са изпълнени кумулативно следните условия: ў Доставчикът е ДЗЛ, което не е установено в България, независимо дали е установено в друга държава-членка на ЕС или в трета страна. ДЗЛ са не само юридическите лица, а и чуждестранно физическо лице, което извършва услуги срещу възнаграждение. С оглед промененената разпоредба на § 1, т.11 от ДР на ЗДДС не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, но този обект не взема участие в извършването на доставката. Така например ако руска фирма има клон в България, но не извършва услугата чрез него, а от Русия, то се приема, че доставчикът не е установен в страната. ў Услугата е с място на изпълнение в България. С оглед общият принцип за определяне на място на изпълнение на услуги с получател ДЗЛ от 01.01.2010 г. то е там, където е установен получателя. Това означава, че в почти всички случаи мястото на изпълнение на услугата ще се определя по реда на чл.21, ал.2 ЗДДС и е в България, т.е. ще възниква задължение за самооблагане. ў Услугата е облагаема, независимо дали с 20 % ДДС или с 0 % ДДС. Доколкото изадването на протоколи за облагаеми доставки с 20 % не е новост, то изцяло нов момент е задължението за самооблагане при получаване на услуги, които са облагаеми с нулева ставка. За получателя ще възниква задължение и за издаване на протокол по чл.117 ЗДДС, когато получава от чуждестранен доставчик ДЗЛ, услуги, които са облагаеми с нулева ставка ДДС, а именно: ў Транспортна услуга по превоз на стоки, и свързаните с нея спедиция, куриерски и пощенски услуги извън ЕС - международен транспорт по чл.30 ЗДДС; ў Услуги, свързани с международен транспорт по чл.31 ЗДДС; ў Услуги по обработка, преработка или доработка на стоки по чл.33 ЗДДС; ў Посреднически услуги по чл.36 ЗДДС (свързани с доставки, облагаеми с нулева ставка по глава трета) и т.н.

 • БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

  Виж повече

 • ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

  Виж повече

 • Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 7/7.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв