Списание Актив

Брой: 7/7.2010

Основна тема: ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

Теми на броя:

Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

Международното двойно данъчно облагане се свързва с начина, по който държавите организират данъчните си системи. За своите местни лица държавите предвиждат т.нар. универсален принцип на облагане(световен доход и имущество), като облагат всички техни доходи или имущества, независимо от това къде се намират, а за чуждестранните лица се предвижда териториален принцип, като се обхващат имуществата и доходите с източник от съответната държава. Изхождайки от тези два принципа е възможно едно лице да бъде обложено с подобни по вид данъци в две или повече държави. Това е нежелан ефект, възпрепятстващ стопанския обмен и държавите предвиждат мерки за преодоляването му. От юридическа гледна точка международно двойно данъчно облагане ще възникне, когато един и същ субект на облагане по повод на един и същ обект на облагане за един и същ период на облагане е данъчно задължен в две или повече държави за подобни по вид данъци (подобни, защото организацията не може да бъде напълно идентична). От икономическа гледна точка международно двойно данъчно облагане ще възникне, когато общия размер на данъчното задължение платен и в двете държави ще превиши по размер по-високия данък, установен в държавата с по-високо ниво на облагане. Именно към преодоляване на двойното данъчно облагане в икономическия смисъл са насочени мерките на държавите. Говорим за международно двойно данъчно облагане при преките данъци, тъй като при косвените данъци с възприемането на принципа, че данъка се дължи в държавата на потребление на стоките се счита, че проблема е преодолян. Мерките, които държавите предприемат за неутрализиране на двойното облагане могат да бъдат класифицирани като мерки на национално и мерки на международно ниво. Така например в нашия Закон за корпоративното подоходно облагане проблемът е уреден посредством разпоредбата на чл. 14, която предвижда прилагане на метода на данъчния кредит с цел избягване на двойното данъчно облагане. Аналогична разпоредба по отношение на физическите лица е разпоредбата на чл. 76 от ЗДДФЛ. Тези текстове са приложими, когато няма сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Друг способ за избягване на международното двойно данъчно облагане е сключването на международни договори, известни като Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Спрямо тях се прилагат правилата на Виенската конвенция за правото на договорите и тъй като засяга финансовия суверенитет на държавата се ратифицира от НС. Като образец за такива договори е утвърден Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Република България е сключила Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане /СИДДО/ с над 60 държави, в които се третира облагането с данъци върху доходите и данъци върху имуществото. От гледна точка на общото им съдържание в спогодбите се разграничават няколко групи от норми.

ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв