Списание Актив

Брой: 7/7.2010

Основна тема: ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

Теми на броя:

Случаи, в които се издават на протоколи, в които се начислява нулева ставка на ДДС. автор:Валентина Василева, данъчен консултант

БАРТЕРНИ ДОСТАВКИ - НОВО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС . автор:проф.Костадин Иванов

Дебитни и кредитни карти. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

За първите три работни дни от болничните работодателят плаща 70% от заплатата.автор: Жанет Богомилова,юрист

Кои лица заплащат здравноосигурителни вноски изцяло за своя сметка.автор: Румяна Станчева

НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Цветан Станкулов

Необходими документи за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лице, което е упражнявало дейност по договор за контрол и управление на търговско дружество.автор:Галина Николова,юрист

Някои данъчни аспекти на дейността на физически лица, регистрирани като земеделски производители.

ОБХВАТ НА СПОГОДБИТЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ . автор: Истилиян Симеонов

ОТНОСНО ОДИТИРАНЕТО НА ОТЧЕТИТЕ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ, автор д-р Иван Златков

Посочената тема е изключително актуална през тази година. Защото спазването на изискванията на Европейската комисия и на Европейския съвет относно проектирането, усвояването и отчитането на изпълнението на програмите по фондовете сега е важно условие страната ни да получи така необходимите средства за излизане от икономическата криза и да избегне предвидените санкции за нарушение тези изисквания. Темата е интересна както за съставителите на финансови отчети и за всички счетоводители, така и за законовите одитори, които проверяват и заверяват (при наличие на условия) отчетите за усвояването на средствата по финансирането от европейските фондове. Защото, както показва практиката, при финансиранията със средства от европейските фонове - по различни програми - е предвиден задължителен одит на отчетите за тяхното усвояване и на свързаната с тези отчети друга финансова информация. Настоящата разработка е опит за коментар на основните проблеми, произтичащи от задачите за отчитането и одита на използването на средствата, отпуснати от външни източници - по различни програми.. Изискванията за изразяване на сигурност на финансовата информация от всякакъв характер (в периодични финансови отчети, в техни отделни съставни части или компоненти; във финансови отчети изготвени на изчерпателна счетоводна база, различна от Международните и Националните счетоводни стандарти; в отчети за спазване на договорни условия; в обобщени финансови отчети) са определени по-конкретно в международния одиторски стандарт 800 Одиторски доклади при ангажименти със специално предназначение. В нашата страна международните одиторски стандарти са задължителни за спазване - на основание на Закона за независимия финансов одит - от всички предприятия, които подлежат на такъв одит, както и от всички одитори. В чл.11-ти от този закон е регламентирано, че документирането на независимия финансов одит и процедурите по изпълнението му се извършват в съответствие с изискванията на международните одиторски стандарти.

Предстоящи промени в процедурата за възстановяване на ДДС, платен от български ДЗЛ на територията на друга държава членка на ЕС.автор: Лиляна Панева,данъчен консултант

Удостоверяване на приложимото законодателство и задължение за уведомяване на съответната институция според новите европейски регламенти . автор:Димитър Бойчев

Целеви помощи за социална интеграция. автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв