Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  В сила от 1 януари 2010 г. бяха направени някои изменения и допълнения в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, свързани с възникване на осигуряването, определяне на правото и изчисляването на паричните обезщетения, сроковете за представяне на необходимите документи за изплащане на обезщетенията в териториалните поделения на НОИ и случаите, при които не се изплащат парични обезщетения. Във връзка с промените в Кодекса за социално осигуряване бяха направени промени и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Право на парични обезщетения имат само осигурените за общо заболяване и майчинство при наличие на изискуемия минимален осигурителен стаж, определен в чл. 40, ал. 1, чл. 48а и чл.52а от КСО - 6 месеца за парични обезщетения за общо заболяване и 12 месеца за парични обезщетения за майчинство. Право на парични обезщетения в случай на трудова злополука и професионална болест имат осигурените за този риск лица независимо от продължителността на осигурителния стаж. Определение на осигурено лице по смисъла на КСО е дадено в §1, ал. 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на КСО. "Осигурено лице" е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по чл. 4 и чл. 4а, ал. 1 от кодекса, и за което са внесени или дължими осигурителни вноски. Осигуряването на лицето, което е започнало трудова дейност съгласно чл. 10 от кодекса продължава и през периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1-3 и 5 от кодекса. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4а, ал. 1 се смятат за осигурени лица за времето, през което са внесени дължимите осигурителни вноски. За да се счита едно лице за осигурено по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и при настъпване на съответния осигурен социален риска да има право на паричните обезщетения и помощи, предвидени в кодекса е необходимо да са налице едновременно следните условия: - да извършва трудова дейност, която е основание за осигуряване по чл. 4 или 4а от КСО; - да са внесени или дължими осигурителни вноски върху възнаграждение /получено, начислено но неизплатено или неначислено/, без възнаграждението по чл. 40, ал. 4 от КСО. На осигуряване за общо заболяване и майчинство по реда на чл. 4 от КСО подлежат наетите по трудов договор за повече от 5 работни дни или 40 часа месечно, както и работещите по втори или допълнителен трудов договор, наетите по служебни и приравнените към тях правоотношения, членовете на кооперации, лицата, работещи по договори за управление и контрол, лицата получаващи доходи за работа на изборни длъжности, служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски и неперсонифицирани дружества, като земеделски производители и тютюнопроизводителите. По реда на чл. 4а от КСО се осигуряват морските по смисъла на §1 т.5а от Допълнителната разпоредба на КСО. Това са физически лица, които заемат длъжност по трудово правоотношение като членове на екипажа на морски кораб, независимо дали се намират на брега или на борда на кораба, като: - корабът трябва да е вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз; - лицата трябва да притежават свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване. Тези лица внасят осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство изцяло за своя сметка.

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв