Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  1.Кои фирми задължително трябва да извършат пререгистрацията си в Агенция по вписванията? С влизането в сила на новия Закон за търговския регистър/ЗТР/ (обн. ДВ, бр.34 / 2006 г.) се предвижда задължителна пререгистрация на всички търговци и вписването им в новия търговски регистър, воден от създадената по силата на чл. 3 от ЗТР Агенция по вписванията/АВ/ към министъра на правосъдието, като условие за продължаване на дейността им. Съществуващите търговци и клонове на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, са длъжни да се пререгистрират по реда на ЗТР в тригодишен срок от влизането му в сила, т.е. до 01.01.2011 г. 2.Кой може да пререгистрира или регистрира фирма? Съгласно новата редакция на чл. 15, ал. 1 от ЗТР, заявител може да бъде и адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата (ЗА) за представителство пред АВ. Обявяването в ТР на годишните финансови отчети - ГФО може да се заяви и от съставителя на финансовите отчети по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч) с нотариално заверено пълномощно. В ЗТР не е предвидена хипотеза, в която други пълномощници могат да бъдат заявители, извън адвокатите (за всички заявления, касаещи търговеца) и съставителите на финансовите отчети (само за обявяването на ГФО и другите актове по чл. 40, ал. 1 - 3 от ЗСч). В случай, че търговецът упълномощи свой служител или трето лице, което не е адвокат или съставител на финансов отчет с правата да бъде заявител пред ТР, ще последва постановяване на отказ по така подадено заявление. 3.Как се запазва име на нова фирма? Прецизиран е и чл. 36 от ЗТР - запазването има действие шест месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в ТР под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване. Ако в шестмесечния срок е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация. 4.Как се регистрират "Европейските дружества"? Съгласно чл. 1 от Регламент (ЕО) № 2157/2001 на територията на Общността може да бъде създадено дружество във формата на европейско акционерно дружество, означавано като "европейско дружество" или съкратено "ЕД" (Societas Europaea или съкратено "SE"). ЕД е юридическо лице с капитал, деноминиран в евро и разделен на акции. Записаният капитал не може да бъде по-малко от 120 000 евро. Всеки акционер отговаря само до размера на капитала, който е записал. Като се спазват разпоредбите на Регламента, във всяка държава-членка ЕД се третира като акционерно дружество, учредено според законодателството на държавата-членка по седалището му. Акционерните дружества, които са учредени според законодателството на държава-членка и имат седалище и главно управление на дейността на територията на Общността, могат да учредят ЕД чрез сливане при условие, че най-малко две от тях се регулират от законодателството на различни държави-членки.

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв