Списание Актив

Брой: 6/6.2010

Основна тема: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

Теми на броя:

АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

1. Документиране и облагане на доставките Според правила на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. мястото на изпълнение за доставките на услуги, получатели на които са ДЗЛ, се определя по реда на чл. 21, ал. 2 и 3 от закона. При това съгласно новите редакции на посочените алинеи при доставки, предназначени за ДЗЛ, са налице следните хипотези: 1.1. Когато услугите се предоставят на ДЗЛ във връзка със стопанската му дейност, за което то е данъчно задължено, мястото на изпълнение на доставките им е там, където е установена тази дейност. Когато услугите се предоставят за целите на постоянен обект на лицата, който се намира на място, различно от мястото, където е установена независимата им стопанска дейност, то мястото на изпълнението им е там, където се намира този обект. В случаите, при които лицето няма постоянно място или обект на стопанска дейност, за място на изпълнение на получените от него услуги се приема мястото на неговия постоянен адрес или обичайно пребиваване (чл. 21, ал. 2 от закона). а) Място за изпълнение на посредническа услуга, получател на която е ДЗЛ, установено в държава членка на ЕС: Пример: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, посредничи на немска фирма, установена и регистрирана по ДДС в Германия, за покупката на стоки от друга българска фирма. Стоката, обект на посредничеството ще се транспортира за целите на стопанската дейност на немската фирма в Германия, т.е. посредничеството е във връзка с ВОД, данъкът за която е изискуем от получателя й. При тези обстоятелство мястото за изпълнение на посредническата услуга се определя по реда на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и е там, където е установена дейността на ДЗЛ, за което е предназначена услугата, т.е. в случая в Германия. Очевидно е че при такива доставки мястото на изпълнение на посредническите услуги остава същото, както при приложението на чл. 24, ал. 2 от отменената редакция на ЗДДС. б) Място за изпълнение на посредническа услуга, получател на която е ДЗЛ, установено в трета страна. Пример: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, посредничи на руска фирма за покупката на стоки от друга българска фирма, които ще се транспортират за целите на стопанската дейност на купувача й в Русия, т.е. посредничеството е във връзка с доставка, облагаема с нулева данъчна ставка по реда на чл.28 от ЗДДС. При тези обстоятелства по силата на чл. 21, ал. 2 от новата редакция на закона мястото на изпълнение на посредническата услуга, оказвана от българската фирма, е извън територията на страната, а не у нас, както би било по реда на чл. 24, ал.1 от отменената редакция на закона. Защото по силата на този член, мястото на изпълнение на посредническата услуга, предназначена за лице, непритежаващо данъчен идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка, би била територията на България, тъй като мястото на изпълнение на основната доставка (тази по чл.28 от закона), с която е свързано посредничеството, е на тази територия. 1.2. Независимо от разпоредбата на чл. 21, ал. 2 на ЗДДС, ако услугата, която получава дадено ДЗЛ, е предназначена изключително само за задоволяване на негови лични нужди и/или за лични нужди на работниците и служителите му, то съгласно чл. 21, ал. 3 от закона мястото за нейното изпълнение се определя по реда на чл. 21, ал. 1 .

Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв