Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Международно утвърдени са няколко ключови методики за анализ и оценка на финансовата стабилност и риска от несъстоятелност (банкрут) на фирмите: 1. "Z-Score Method of Analysis" на проф.д-р Едуърд Алтман. 2. "CVP-Method of Analysis"-методика за анализ бизнес риска . 3. "Scoring Risk's Analysis Methods"за дискриминантен анализ на риска от несъстоятелност на Фулмър, Спрингейт, Тафлър и други учени. При базисния модел на "Security Financial Method of Analysis" на проф. д-р Едуърд Алтман (USA) се използват следните групи показатели: " Показатели за ликвидност. " Показатели за структурата на капитала. " Коефициенти на рентабилност; " Коефициенти на бизнес активност; " Показатели за оценка на ефективността на инвестиционния избор. Изследванията показват, че значенията на отделните показатели в процеса на дискриминантния анализ се движат в различни диапазони: Liquidity Ratios - Коефициенти на ликвидност " Коефициент на абсолютна ликвидност Кал= (Парични средства + Краткосрочни фин.вложения) : (Текущи пасиви) Критичен диапазон: (0.2 - 0.5) " Коефициент на бърза ликвидност (Acid test ratio, Quick ratio) К.б.лкв.= (Пар.средства + Краткоср.фин.вложения + Вземания):(Текущи пасиви) Критичен диапазон: (0.3 - 1.0) " Коефициент на текуща ликвидност (Current Ratio) К т.л. = (Текущи активи) : (Текущи пасиви) Критичен диапазон: (1.0 - 2.0) " Нетен работещ оборотен капитал (Net working capital) Nwc = (Текущи активи) - (Текущи пасиви) Критичен диапазон:( > 0 ) Gearing ratios - Показатели за структура на капитала (коефициенти за финансова стабилност) " Коефициент на финансова независимост (Equity to Total Assets) Кф.н. = (Собствен капитал) : (Сумарни активи) Критичен диапазон: (0.5 - 0.8) " Сумарни задължения към сумарни активи (Total debt to total assets) Ксз:ак = (Задължения : Активи) Критичен диапазон:(0.2 - 0.5) " Дългосрочни задължения към активи (Long-term debt to total assets) Кдз/са = (Дългосрочни задължения) : (Сумарни активи) " Сумарни задължения към собствен капитал (Total debt to equity) Ксз/ск = (Задължения общо) : (Собствен капитал) Критичен диапазон:(0.25 - 1.0) " Дългосрочни задължения към дългосрочни активи (Long-term debt to fixed assets) Кдз/да = (Дългосрочни задължения) : (Дългосрочни активи) " Коефициент на покритие на лихвите по кредити (Times interest earned) Кппр = (EBIT) : (Разходи за лихви по кредити) Критичен диапазон:( > 1)

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв