Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  1. Нормативна уредба на предприятието на едноличния търговец В Търговския закон и Закона за счетоводството е предвидена възможност да се използва правно организационната форма на едноличния търговец за извършването на различни търговски дейности. Според Търговския закон всяко физическо и юридическо лице, което по професия или занятие извършва стопанска дейност и сключва търговски сделки или си е поставило такава цел, може да приеме статута на "търговец". В този закон са регламентирани две основни правни форми на търговеца: едната е на юридическите лица, а другата е на физическите лица. Към юридическите лица са включени предприятията на събирателните дружества, командитните дружества, командитните дружества са акции, дружествата с ограничена отговорност и акционерните дружества. Към физическите лица е включено само предприятието на едноличния търговец (ЕТ). В Търговския закон е дадено правото на всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната да се регистрира като едноличен търговец. Посочени са и ограничен брой случаи, при които физическото лице не може да се регистрирани като ЕТ. Те са: а) лицето е в производство за обявяване в несъстоятелност; б) лицето е невъзстановено в правата си на несъстоятелност; в) лицето е осъдено за банкрут. Законодателната уредба, отнасяща се до ЕТ, е възприела принципът на либерализма. Същността на този принцип е възможността за свободното регистриране на физическите лица като ЕТ. Не са предвидени изисквания за наличието на капитал, образователен ценз, българско гражданство, пол и др. Въведено е изискването лицата да са навършили пълнолетие - 18-годишна възраст. За да извършва изискваните от закона стопанска дейност и сключването на търговски сделки физическото лице трябва да притежава търговска правоспособност. Тя се придобива от момента на регистриране на предприятието на ЕТ в търговския регистър. И нещо много важно. Когато физическото лице се регистрира като ЕТ то придобива двоен правен статут. От една страна става субект според гражданското право и от друга страна субект според търговското право. Лицето придобива право да сключва както граждански, така и търговски сделки. ЕТ, след съответната регистрация, се включва в категорията на самоосигуряващите се лица, съгласно изискванията на Кодекса за социалното осигуряване. Лицата от тази категория задължително се осигуряват за инвалидност, за старост и за смърт и по желание могат да се осигуряват за всички осигурителни рискове без тези за трудова злополука, професионална болест и безработица.

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв