Списание Актив
 • Тема на броя:
  ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

  Виж повече

 • Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

  Виж повече

 • Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

  През 2009 година Съветът по международни счетоводни стандарти (по-нататъшното изложение ще използваме израза"Съветът"), създаден през 2001-ва година, като част от Фондацията на комитета по МСС, утвърди за прилагане в малките и средни предприятия един счетоводен стандарт -Международен стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия (МСФО за МСП). Още пред м.юни 2004 г., Съветът публикува доклад "Предварителни виждания относно счетоводните стандарти за малки и следни предприятия". А окончателното одобряване на стандарта стана през м. юли 2009 година. През този период проектът беше обсъден на седем срещи на Съвета на експертите по стандартизация. Стандартът все още не е одобрен с регламент на Европейския съюз, нито от Българското народно събрание или от Министерския съвет. След приемане на стандарта, Съветът по МСС реши да се извърши цялостен преглед на прилагането на МСФО за МСП и, като се обобщи опитът от прилагането му за двугодишен период от време, да се предложат мерки за решаване на откроилите се проблеми. Освен това, намеренията са в бъдеще да се публикуват проекто-експозиции за евентуалните новости един път на всеки три години. Поради всичко това, разглежданият стандарт няма нормативна сила за изготвяне и представяне на финансовите отчети от малките и средни предприятия за 2010-та година. Утвърждаването му за прилагане у нас ще стане след като той се одобри за прилагане от Европейската комисия - със съответен регламент. Това не се очаква да стане до края на настоящата година. Ето защо, малките и средни предприятия в Българи ще изготвят финансовите си отчети за 2010 година на досегашната счетоводна база - националните стандарти финансови отчети за малки и средни предприятия, чийто окончателен вариант бе утвърден с ПМС 251 от 17.10.2007 година. Все пак, доколкото прилагането на МСФО за МСП в бъдеще (вероятно от 2011 година) е неизбежно, ще бъде полезно за счетоводителите да получат най-общо описание на правилата на стандарта. Такава е и целта на настоящата разработка.

 • Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

  Виж повече

 • Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв