Списание Актив

АНАЛИЗЪТ "РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА". автор: д-р Теодора Рупска

БАЛАНСИРАН СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ФИНАНСОВА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ(БАНКРУТ) НА ФИРМИТЕ ОТ РЕАЛНИЯ БИЗНЕС (МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ) . автор: доц.д-р Марко Тимчев

Безрботицата в България и региона. автор: Марияна Груйович

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

За да се разгледа данъчното третиране по ЗДДС на делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физическите или юридически лица трябва да се има предвид същността и възникването на съсобствеността на имоти и права ,както и прекратяването й чрез делба. Съгласно действащото законодателство е възможно няколко правни субекта -държавата,физическите или юридическите лица да са съсобственици на една и съща вещ или прехвърляемо имуществено право.Съсобствеността може да възникне от правна сделка,наследствено правоприемство или прекратена съпружеска имуществена общност.. Съсобствеността между държавата или общините от една страна и физическите и юридически лица от друга може да бъде прекратена чрез делба,чрез продажба на частта на държавата или общината,чрез отстъпване на съсобствениците на друг равностоен имот или чрез откупуване на тяхната част при условия и по ред,определен от Министерския съвет.. Делбата е един от способите за прекратяване на съсобствеността.Чрез нея съсобствеността се превръща в изключителна собственост.Това става въз основа на постигнато между всички съделители съгласие относно начина на разпределяне на съсобственото имущество. Данъчното третиране по ЗДДС на делба на съсобствени недвижими имоти между държавата и физическите или юридическите лица би следвало да се разгледа в два аспекта: 1.Делба, при която в реален дял на съделителите се поставя имот, който не превишава дяла им в съсобствеността. 2.Делба,при която в реален дял на някои от съделителите се поставя имот,който превишава притежаваните от тях права т.е. налице е уголемяване на дяла им срещу заплащане на държавата на пазарната стойност за разликата в площта. При делба на съсобствени недвижими имоти следва да се има предвид,че съгласно чл.10 от ЗДДС всяко физическо или юридическо лице е данъчно задължено,когато извършва независима икономическа дейност,без значение от целите и резултатите от нея.Независима икономическа дейност и всяка дейност,осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение и за експлоатация на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Когато в резултат на делбата на съсобствен недвижим имот в реален дял на съделителите се постави имот,който не превишава дела им в съсобствеността се смята,че това не е независима икономическа дейност. В случая не е налице прехвърляне на собственост,а трансформиране на идеален дял от съсобствеността в реален. Ето защо делба,при която съделителите получават в реален дял имот,равен на идеалният им дял в съсобствеността,е извън обхвата на ЗДДС и не подлежи на облагане с ДДС.В този смисъл е и Решение на ВАС №665 от 28.01.2004 г. по а.д 3399 от2003г. Различно е данъчното третиране по ЗДДС на делба на съсобствен имот между държавата и физическите или юридически лица,при която в реален дял на лицата се предоставя имот,който превишава притежаваните от тях права.

Какви са новите моменти от 01. 01. 2010 г. в нормативната уредба за изплащане на паричните обезщетения от средствата на държавното обществено осигуряване. автор: Румяна Станчева

Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги. автор: доц.д-р Марин Гълъбов

МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: д-р Иван Златков

Някои актуални въпроси свързани с пререгистрацията на фирмите по Закона за търговския регистър, с краен срок 01.01.2011г. автор: Иван Минчев

Основания за настаняване на дете извън семейството . автор: Мария Стамболиева

Предприятието на едноличния търговец е важен фактор за оживление в икономиката на страната и излизането й от кризата. автор: Проф. д.ик.н. Димитър Косев

Промените в правилата за определяне местоназначението на посредническите услуги, извършвани от името и за сметка на други данъчно задължени лица (т. нар. "чисто посредничество"). автор: Лиляна Панева

Трудови договори за допълнителен труд - особености, работно време, зачитане на стаж, промени в уредбата, прекратяване. автор: Жанет Богомилова

Основна тема: ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ДЕЛБА НА СЪСОБСТВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, автор: проф.Костадин Иванов

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 6/6.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв