Списание Актив
  • Тема на броя:
    Консолидирани финансови отчети. автор: Живко Бонев

    Консолидирането на финансовите отчети, става все по актуално, поради разширяване обхвата на групите. На тази основа нараства и интересът към същността на консолидирания финансов отчет, изискванията, подхода и техниката на консолидационния процес. Те са обект на разглеждане и регламентиране в Закона за счетоводството, Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети; и националния счетоводен стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия (СС) 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, който за 2008 г. има нова версия. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е непосредствено свързано с понятията "Контрол" и "Група". В понятието "Контрол" е заложена възможноста едно предприятие да управлява, насочва (ръководи) финансово-оперативната дейност на друго предприятие така, че да извлича ползи, в резултат на дейността му. Предприятието, което упражнява контрол е предприятие - майка, а предприятието върху което се упражнява този контрол - дъщерно предприятие. Контрол върху дадено предприятие (контролирано предприятие) възниква и съществува при различни обстоятелства. Най-честото от тях е когато предприятието-майка притежава пряко или косвено повече от половината капитал на дъщерното предприятие. Възможни са при други основания, посочени в чл. 37 на Закона за счетоводството. При определяне правата на предприятието майка към неговите преки права се прибавят и аналогичните права , притежавани от друго нейно дъщерно предприятие или от лице, действащо от свое име, но за сметка на предприятието майка или на дъщерно предприятие от групата.

Брой: 1/1.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв