Списание Актив

Брой: 1/1.2010

Основна тема: Консолидирани финансови отчети. автор: Живко Бонев

Теми на броя:

Консолидирани финансови отчети. автор: Живко Бонев

Консолидирането на финансовите отчети, става все по актуално, поради разширяване обхвата на групите. На тази основа нараства и интересът към същността на консолидирания финансов отчет, изискванията, подхода и техниката на консолидационния процес. Те са обект на разглеждане и регламентиране в Закона за счетоводството, Международен счетоводен стандарт (МСС) 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети; и националния счетоводен стандарт за финансово отчитане на малки и средни предприятия (СС) 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, който за 2008 г. има нова версия. Изготвянето на консолидирани финансови отчети е непосредствено свързано с понятията "Контрол" и "Група". В понятието "Контрол" е заложена възможноста едно предприятие да управлява, насочва (ръководи) финансово-оперативната дейност на друго предприятие така, че да извлича ползи, в резултат на дейността му. Предприятието, което упражнява контрол е предприятие - майка, а предприятието върху което се упражнява този контрол - дъщерно предприятие. Контрол върху дадено предприятие (контролирано предприятие) възниква и съществува при различни обстоятелства. Най-честото от тях е когато предприятието-майка притежава пряко или косвено повече от половината капитал на дъщерното предприятие. Възможни са при други основания, посочени в чл. 37 на Закона за счетоводството. При определяне правата на предприятието майка към неговите преки права се прибавят и аналогичните права , притежавани от друго нейно дъщерно предприятие или от лице, действащо от свое име, но за сметка на предприятието майка или на дъщерно предприятие от групата.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв