Списание Актив

Брой: 2/2.2010

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Теми на броя:

ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

С измененията в Кодекса за социално осигуряване / Д.В. бр. 99 от 15.12.2009 г./ се създаде нов член 4а, като се отдели една специална категория лица, чието осигуряване е различно от всички други изброени в нормативния акт осигурени лица. Морските лица задължително се осигуряват изцяло за своя сметка за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест. Те следва да внасят осигурителни вноски върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година / чл. 3а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски/.Върху възнагражденията и другите доходи от трудова дейност не се дължат вноски. Това различие прави морските лица първата категория лица, които се явяват изключение от общото правило, при което при получаване на трудово или друг вид възнаграждение от работодател или възложител, осигурителни вноски се дължат върху размера на полученото възнаграждение. В случая вноски не се дължат нито върху полученото възнаграждение, нито като процент от осигурителя. С извършените последни промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 януари 2010 година, се въведе и едно ново задължение за лицата, които следва да внасят осигурителни вноски. Те следва да го правят не само, когато възнагражденията са начислени, но неизплатени, но и когато не са начислени /чл. 6, ал. 3 от КСО/. Същото се отнася и за работодателите на морските лица - независимо от това, че не са начислили трудово възнаграждение, ако е положен труд, вноски се дължат, работодателят е задължен да преведе осигурителните вноски на работника си - морското лице. Срокът, който е фиксиран в закона, е до края на месеца, следващ месеца, през който е положен труда. Осигурителните вноски на морските лица се удържат от брутните им трудови възнаграждения за съответния месец и се внасят от работодателя при изплащането им / чл. 4а, ал. 7 от КСО/. Когато има авансово плащане, вноски не се удържат, освен ако за месеца не е платен само аванс. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 година се определят нови размери на осигурителните вноски, като намалението спрямо 2009 година е в два процентни пункта. -Размерите за фонд " Пенсии" за лицата, родени преди 1 януари 1960 година е 16 но сто, а за работещите при условията на І или ІІ категория труд - 19 но сто. -За лицата, родени след 31 декември 1959 година -11 на сто за фонд " Пенсии", а за работещите при условията на І или ІІ категория труд - 14 на сто. -За фонд " Общо заболяне и майчинство" - 3,5 на сто - За фонд " Безработица" 1 на сто - За фонд " Трудова злополука и професионална болест" -1,1 на сто Общият размер на осигурителните вноски за лицата, родени преди 1960 година е и работещи при условията на ІІІ категория труд е 21,6 процента, а за лицата, родени след 1960 година - 16,6 на сто.

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв