Списание Актив

Брой: 2/2.2010

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Теми на броя:

ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

Вземанията са актив, чиято стойност подлежи на преразглеждане. При това в зависимост от обстоятелствата, довели до изменението на техния размер, промяната им води или не води до необходимост от преобразуване на финансовия резултат на лицата, чиято данъчна печалба се формира по реда на ЗКПО. Отписването на вземането или на несъбираемата част от него (неговата обезценка) се съпътства с отчитане на разход. 1. Кога този разход ще бъде признат при данъчното облагане на финансовите резултати по ЗКПО за 2009 г.? Общият принцип за данъчно третиране на счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви за целите на корпоративното подоходно облагане е регламентиран в разпоредбата на чл. 34 на ЗКПО. От началото на 2009 г. са в сила промени в тази разпоредба, в съответствие с които приходите и разходите от последващи оценки или отписване на вземания не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, ако в същата или в предходната година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от закона. 2. Каква е разликата в данъчното третиране на вземанията, която произтича от нейното прилагане при определяне на резултатите за 2009 г. в сравнение с 2008 г.? През 2008 г. темата за данъчното третиране на вземанията, които подлежат на отписване като несъбираеми съгласно счетоводното законодателство, бе обект на сериозни дискусии. Основните проблеми по въпроса се свеждаха до коректното третиране на онези вземания, чието отписване като несъбираеми се налагаше преди и без в предходни финансови години да е извършвана последваща оценка (обезценка и преоценка). Разпоредба на чл.37 създаваше строен механизъм единствено по отношение на признаването на приходи от разходи от последващи оценки на вземанията, но не и по повод на самите отписани вземания като несъбираеми. Предвид липсата на специфичен данъчен регламент в ЗКПО, през 2007 и 2008 г. отписването на вземане, което не е обезценявано като несъбирамо, беше данъчно признато, стига да са налице обективни факти и обстоятелства, послужили като законово и документално основание за неговото отписване. Чрез промяната текста на чл. 34, ал. 1 от ЗКПО, която е в сила от началото на 2009 г., на практика се извършва изравняване в режима на данъчното третиране на отписването и последващите оценки на вземанията. В резултат на това, ако през 2009 г. или през предходната 2008 г. не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от закона, при преобразуването на финансовия резултат отписването на вземанията вече се подчинява на режима за данъчните временни разлики. 3. Какви са въпросните обстоятелства Обстоятелствата, при настъпването на които обезценката (отписването) на дадено вземане е призната за данъчни цели, са посочени в чл. 37, т. 1 - т. 6 на закона. Те са: - изтичането на давностният срок на вземането, но не повече от 5 години от момента, в който то е станало изискуемо;1 - възмездното прехвърляне на вземането; - наличието на производство по несъстоятелност на длъжника, прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице (ДЗЛ); непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането; - влязло в сила съдебно решение, с което е постановено, че вземането или част от него е недължимо (признават се до недължимата част на вземането); - погасяването на вземанията по силата на закон преди изтичане на давностния им срок; - заличаването на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено (до размера на неудовлетворената част)2.

Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв