Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|303
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Вземанията са актив, чиято стойност подлежи на преразглеждане. При това в зависимост от обстоятелствата, довели до изменението на техния размер, промяната им води или не води до необходимост от преобразуване на финансовия резултат на лицата, чиято данъчна печалба се формира по реда на ЗКПО. Отписването на вземането или на несъбираемата част от него (неговата обезценка) се съпътства с отчитане на разход. 1. Кога този разход ще бъде признат при данъчното облагане на финансовите резултати по ЗКПО за 2009 г.? Общият принцип за данъчно третиране на счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви за целите на корпоративното подоходно облагане е регламентиран в разпоредбата на чл. 34 на ЗКПО. От началото на 2009 г. са в сила промени в тази разпоредба, в съответствие с които приходите и разходите от последващи оценки или отписване на вземания не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, ако в същата или в предходната година не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от закона. 2. Каква е разликата в данъчното третиране на вземанията, която произтича от нейното прилагане при определяне на резултатите за 2009 г. в сравнение с 2008 г.? През 2008 г. темата за данъчното третиране на вземанията, които подлежат на отписване като несъбираеми съгласно счетоводното законодателство, бе обект на сериозни дискусии. Основните проблеми по въпроса се свеждаха до коректното третиране на онези вземания, чието отписване като несъбираеми се налагаше преди и без в предходни финансови години да е извършвана последваща оценка (обезценка и преоценка). Разпоредба на чл.37 създаваше строен механизъм единствено по отношение на признаването на приходи от разходи от последващи оценки на вземанията, но не и по повод на самите отписани вземания като несъбираеми. Предвид липсата на специфичен данъчен регламент в ЗКПО, през 2007 и 2008 г. отписването на вземане, което не е обезценявано като несъбирамо, беше данъчно признато, стига да са налице обективни факти и обстоятелства, послужили като законово и документално основание за неговото отписване. Чрез промяната текста на чл. 34, ал. 1 от ЗКПО, която е в сила от началото на 2009 г., на практика се извършва изравняване в режима на данъчното третиране на отписването и последващите оценки на вземанията. В резултат на това, ако през 2009 г. или през предходната 2008 г. не е настъпило някое от обстоятелствата по чл. 37 от закона, при преобразуването на финансовия резултат отписването на вземанията вече се подчинява на режима за данъчните временни разлики. 3. Какви са въпросните обстоятелства Обстоятелствата, при настъпването на които обезценката (отписването) на дадено вземане е призната за данъчни цели, са посочени в чл. 37, т. 1 - т. 6 на закона. Те са: - изтичането на давностният срок на вземането, но не повече от 5 години от момента, в който то е станало изискуемо;1 - възмездното прехвърляне на вземането; - наличието на производство по несъстоятелност на длъжника, прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице (ДЗЛ); непризнатите приходи и разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането; - влязло в сила съдебно решение, с което е постановено, че вземането или част от него е недължимо (признават се до недължимата част на вземането); - погасяването на вземанията по силата на закон преди изтичане на давностния им срок; - заличаването на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено (до размера на неудовлетворената част)2.

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв