Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|302
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Апортът на дълготрайни материални активи е често срещано явление в стопанската практика.По своята същност, апортът представлява вноска, направена от съдружник или акционер, в собствено или в друго предприятие под формата на имущество, а не с парични средства. Запознавайки се с нормативната уредба, в Търговския закон са определени реда и начина, по които съдружниците, респективно акционерите правят своите вноски в капитала.При учредяването на капиталови дружества вноските могат да бъдат парични и непарични.Съответно непаричните вноски могат да бъдат под формата на: ў Право върху вещи (право на собственост или ограничени вещни права); ў Права върху нематериални дълготрайни активи; ў Права върху ценни книжа, вземания и други. В практиката, една от най - често срещаните форми на апорт е внасянето на дълготрайни материални активи (ДМА).Основание за внасяне на определени ДМА в търговско дружество е дружественият договор, респективно уставът.Съгласно чл.72, ал.1 от Търговския закон, ако някой съдружник, съответно акционер, прави непарична вноска, дружественият договор, респективно уставът трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната и оценка и основанието на правата му.Паричната оценка на вноската се определя съгласно нормата на чл.72, ал.2 от Търговския закон, според която, вноската в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от три независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.Самото заключение на вещите лица, трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя.Заключението се представя в търговския регистър със заявлението за вписване. От друга страна, оценката в дружествения договор, съответно в устава, не може да бъде по - висока от дадената от вещите лица.В практиката, често се получава така, че вносителят на непаричната вноска не е удовлетворен от експертната оценка.При подобна ситуация, нормативно са предвидени в чл.72, ал.4 от Търговския закон два изхода - вносителят да промени начина си на участие в капитала чрез парична вноска или да се откаже от участие в дружеството. Подчертаваме, че предмет на апортна вноска могат да бъдат движими и недвижими вещи.При самото прехвърляне на правото на собственост трябва да се спазва предвиденият в чл.73 от Търговския закон ред, съгласно който вноската на право за учредяването или за прехвърлянето, на която се изисква нотариална форма, се извършва с дружествения договор.При вноската в акционерно дружество към устава се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му.

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Виж повече

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв