Списание Актив

ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

Със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО /ЗИДЗКПО/ обн. Дв, бр. 95 от 1 декември 2009 год., в сила от1 януари 2010 год., се цели усъвършенстване на данъчната практика и отстраняване на несъответствия на данъчното законодателство с правото на Европейския съюз. В тази връзка за финансовата 2010 год. са извършени следните промени: І. Промени по отношение на данък при източника на чуждестранни лица от Европейския съюз: Съгласно действалият до 31 декември 2009 год. ЗКПО чуждестранните юридически лица се облагаха с данък при източника върху брутния размер на получените доходи без да се приспадат разходите, свързани с тези доходи, докато местните юридически лица се облагаха и продължават да се облагат с данък след приспадане на разходите, свързани с тези доходи. Европейската комисия /ЕК/ счита, че различното данъчно третиране на местни и чуждестранни лица от Европейския съюз /ЕС/ и Европейското икономическо пространство ЕИП/ Република България не е изпълнила задълженията си по чл. 49 и 56 от Договора за Европейската общност /ЕО/ и по чл. 36 и 40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство /ЕИП/, т.е че е нарушено свободното предоставяне на услуги и свободното движение на капитали. В тази връзка е изпратено мотивирано становище от Европейската комисия /ЕК/ по нарушение № 2007/4881 въз основа на което Република България е поела ангажимент за промяна в данъчното законодателство с цел отстраняване на нарушението. С цел изпълнение на поетия ангажимент, да бъде отстранено различието в данъчното третиране на местни и чуждестранни юридически лица от ЕС/ЕИП, е предоставена възможност чуждестранните юридически лица от ЕС/ЕИП да имат право на избор за преизчисляване и последващо възстановяване на част от удържания данък при източника. Преизчисляването на данък цели данъчното задължение на чуждестранното лице да бъде определено така, че да се отчитат извършените разходи от лицето, свързани с получените от него доходи. Размерът на данъка за възстановяване се определя като разлика между размера на внесения данък при източника и размера на корпоративния данък, който би бил дължим в случай, че доходите са реализирани от местни юридически лица. След промяната данъчната тежест, понесена от чуждестранните юридически лица от ЕС/ЕИП, които се възползват от правото на възстановяване на данък, ще бъде равна на тази при местните лица, с което съществувалата до 31 декември 2009 год. неравнопоставеност ще бъде премахната. В тази връзка са извършени следните технологични промени в ЗКПО:

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв