Списание Актив

Брой: 2/2.2010

Основна тема: Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Теми на броя:

ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

Лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности: Pдиагностика, лечение и рехабилитация на болни; Pнаблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ; Pнаблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица; Pпрофилактика на болести и ранно откриване на заболявания; Pмерки за укрепване и опазване на здравето; Pтрансплантация на органи, тъкани и клетки. В лечебните заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти, както и научна дейност. Лечебните заведения в са регистрирани като акционерни дружества и еднолични дружества с ограничена отговорност. В акционерните дружества мажоритарен собственик е Министерството на здравеопазването, а малцинствени дялове притежават Общините в съответните области. Дружествата с ограничена отговорност са изцяло общинска собственост. Приходите на лечебните заведения се осигуряват от : Pоказана медицинска помощ на базата на договори; Pплащания на физически и юридически лица, както и по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване; Pцелеви субсидии от републиканския бюджет, когато това е предвидено в Закона за държавния бюджет; Pцелеви субсидии от общинските бюджети, когато това е предвидено в тях; Pвъзстановяване на направени разходи от трета страна; Pотдаване под наем на оборудване, помещения и площи, съгласно действащото законодателство; Pдарения, завещания, помощи; и Pдруги източници. Както във всички предприятия - търговски дружества, така и в лечебните заведения протича процес на подготовка, изготвяне и представяне на финансовия отчет за 2009 година.

ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв