Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2010|78|297
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010. автор:Валентина Василева

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ. автор: доц.д-р Христина Колева

  Виж повече

 • ПРОЦЕСЪТ "БИОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ" - СЪЩНОСТ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЧЕТОВОДНОТО МУ ОТЧИТАНЕ. автор: д-р Теодора Рупска

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2010 г.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЛИЦАТА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2010 г. автор: Валентина Василева

  Виж повече

 • Новата категория осигурени лица - морските лица . автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗКПО ЗА 2010 ГОД.автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ В АЛБАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ.автор: гл.ас.Алкета Пашоли

  Виж повече

 • Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС. автор: Илия Николов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МАРКИ. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • Правни аспекти на промените в пенсионното производство от началото на 2010 г.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Правни, счетоводни и данъчни аспекти на апорта на дълготрайни материални активи. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти. автор: д-р Бойка Брезоева

  Финансовите активи като отчетен обект включват различни активи като предоставени кредити, търговски и други вземания, закупени акции, облигации, ДЦК, закупени опции, суапове, фючърси, форуърди и други деривативи, парични средства и депозити. Отчитането им се извършва в съответствие с приложимите счетоводни стандарти: СС 32 - Финансови инструменти или МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване. В настоящата публикация ще разгледаме основните въпроси на тяхното класифициране и оценяване, като акцентираме върху преоценките на финансовите активи по справедлива стойност и тяхното данъчно третиране съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Класифициране на финансовите активи по отчетни категории. Съгласно изискванията и на двата стандарта всички финансови активи, с изключение на паричните средства, трябва да бъдат класифицирани при първоначалното им признаване и отнесени към една от предвидените в стандарта четири отчетни категории. Категоризирането има основно значение за определянето на режима на последващата им оценка, а не толкова по кои сметки да бъдат отчетени. СС 32 - Финансови инструменти (т. 2 ) МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (пар. 9) Последваща оценка Кредити и вземания, възникнали първоначално при предприятието Кредити и вземания ? кредити и вземания с фиксиран падеж: амортизируема (МСС 39 - "амортизирана") стойност ? кредити и вземания без фиксиран падеж: цена на придобиване (себестойност) Финансови активи, държани до настъпване на падеж Инвестиции, държани до падеж амортизируема стойност Финансови активи, държани за търгуване Финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата: а) определени като такива; б) финансови активи, държани за търгуване. Справедлива стойност Преоценките се отчитат в текущия финансов резултат Финансови активи, обявени за продаж- ба 1 Финансови активи на разположение за продажба Справедлива стойност Преоценките се отчитат в преоценъчен резерв (МСС 39) Преоценките се отчитат в преоценъчен резерв или в текущия финансов резултат (по избор, СС 32). Първоначална оценка. Изискванията за първоначална оценка на финансовите активи в СС 32 и МСС 39 са с известни различия. Те могат да се систематизират както следва:

 • Признаване на приходи и разходи от последващи оценки на вземания за 2009 г.автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Промени в КСО в сила от 1 януари 2010 г. свързани с определяне размера на осигурителните вноски, осигурителния доход и зачитането на осигурителния стаж. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които се отпуска наследствена пенсия. автор: Галина Николова,юрист

  Виж повече

Брой: 2/2.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв