Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, на задължително осигуряване за всички осигурени социални рискове подлежат изпълнителите по договор за управление и контрол в търговските дружества, в едноличните търговци, в неперсонифицираните дружества. Към тази категория лица са прибавени прокуристите, синдиците и ликвидаторите. Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО доходът, върху който се дължат осигурителни вноски включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност. Вследствие изменението на чл. 6, ал. 3 от КСО, в сила от 01.01.2010 г., освен върху получени или начислени, но неизплатени брутни месечни възнаграждения, осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 се дължат и върху неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия в зависимост от основната икономическа дейност на дружеството осигурител и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, т.е. върху не по-малко от "прага". Договор за управление е този договор, с който се предава управлението на едно предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, а управителят се задължава срещу определено възнаграждение да постигне конкретни стопански резултати в рамките на договорения срок. Такъв договор може да се сключи въз основа на решение на Съвета на директорите и да се възложи на един или няколко негови членове управлението на дружеството. Такъв договор се счита за сключен и само въз основа на съдебното решение, а когато съответното лице е посочено като управител, за управлението се дължи възнаграждение. Търговският закон въвежда изискване отношенията между част от лицата по чл. 4, ал. 1 ,т. 7 от КСО и съответното дружество да се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма, например по отношение управителя на /еднолично/ дружество с ограничена отговорност, членовете на управителния съвет и членовете на съвета на директорите на акционерното дружество ( чл. 141, ал. 7, чл. 241, ал. 6 и чл. 244, ал. 7 от ТЗ). За изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества се считат управителите, изпълнителните директори, членовете на управителните и надзорните съвети, членовете на съветите на директорите и контрольорите. По реда за осигуряване на изпълнителите по договори за управление и контрол се внасят и осигурителните вноски за синдиците на търговци в производство по несъстоятелност поради факта, че техните правомощия са свързани с дейностите по управление, контрол и надзор на дейността на търговските дружества. Те не могат да упълномощават други лица със своите права, освен с изрично разрешение на съда по несъстоятелността. За работата си синдикът получава възнаграждение - текущо и окончателно. По този начин се осигуряват и ликвидаторите на търговските дружества, които носят същата отговорност за дейността по ликвидацията, както управителите и другите изпълнителни органи в търговското дружество.

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв