Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Първи казус: Има ли право бащата на 15 дни отпуск при раждане на дете по чл.163, ал. 7 от КТ, ако няма сключен граждански брак с майката на детето? Във връзка с приетите промени в закона за бременни работнички има ли някъде уточнение от кога жената започва да се води в напреднал етап на лечение ин-витро? В.С., личен състав, Русе Отговор: Не е необходимо бащата да има сключен граждански брак с майката, за да ползва предвидените в закона 15 дни отпуск след изписване на бебето от родилния дом. Необходимо и достатъчно условие обаче е, той да живее с нея в едно домакинство. Това може да се установи по постоянния или временен адрес, посочен в личната карта или друг документ за самоличност на лицето, посредством вписване в домовата книга, ако такава е въведена от домсъвета на жилищната сграда. Съгласно чл. 163, ал. 7 от КТ когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение. Според чл. 45а от НРВПО отпускът при раждане на дете по чл. 163, ал. 7 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление на бащата. Към заявлението се прилагат копие от акт за сключен граждански брак или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят в едно домакинство, както и документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Този отпуск се разрешава и ползва в календарни, а не вработни дни. Бащата е длъжен незабавно да уведоми предприятието, ако по време на ползването на отпуска бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение; той престане да живее в едно домакинство с майката на детето; детето бъде дадено за осиновяване;детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка; детето бъде настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; както и когато детето почине. Когато се случи някое от тези обстоятелства отпускът се прекратява. Бащата може да прекрати ползването на отпуска също така и по свое желание с писмено заявление до предприятието, в което работи.

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв