Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  В брой 99 на Държавен вестник от 15.12.2009 г. са публикувани промените в чл. 114 от Кодекса за социално осигуряване / КСО/. Те касаят реда за възстановяване на осигурителни плащания на лицата, когато те са недобросъвестно получени от тях. Добросъвестно получените суми не подлежат на връщане, съгласно чл. 114, ал. 2 от КСО.Изключение са случаите: - по чл. 42, ал. 2 от КСО - временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест настъпила до 2 месеца от прекратяване на трудовия договор или осигуряването. - по чл. 54е, ал. 1 от КСО - парични обезщетения за безработица на лица, чието уволнение е отменено като незаконно; - по чл. 54е, ал. 3 от КСО-отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране, когато за този период са изплатени парични обезщетения за безработица; - при прилагане на международни договори, по които страна е Република България В изброените по-горе случаи възстановяването на сумите е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение.При пропускането на този срок, сумите се връщат заедно с лихвата по чл. 113 от КСО - основният лихвен процент на Българската народна банка за периода плюс 20 пункта. За възстановяване на сумите компетентното длъжностно лице в НОИ издава разпореждане.Дължимите суми могат да бъдат прихванати от изискуеми вземания на осигуреното лице от държавното обществено осигуряване. Този текст дава възможност прихващането да се извършва от всяко възникнало вземане на лицето от ДОО, независимо от произхода на дълга, без да се изисква изричното писмено съгласие на лицето и независимо от обстоятелството дали издадените разпореждания са влезли в сила или са обжалвани. Прихващането може да се прилага за събиране на недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания само в случаите, когато за лицето възникнат вземания от ДОО през периода до изпращане на преписката на Националната агенция за приходите за принудително събиране по реда на ДОПК. Недобросъвестно получените от лицето суми за пенсии се удържат от получавана от лицето пенсия по реда на чл. 85, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, както следва: - за разсрочено плащане на осигурителни вноски по реда на §9, ал. 4, т. 2 от преходните и заключителни разпоредби на КСО - наложени запори по ДОПК и ГПК, вземанията се събират в поредност: задължения за издръжка, неправилно изплатени суми за пенсии, други публични и частни вземания. - надвзети пенсии, установени с разпореждане по чл. 98, ал. 2 от КСО и суми за недобросъвестно получени парични обезщетения и помощи въз основа на разпореждане по чл. 114, ал.3 от КСО. - Неоснователно получени парични обезщетения за временна неработоспособност и за безработица по чл. 42, ал. 2, и чл. 54е, ал. 1 и 3 от КСО - погасяване на заеми, отпуснати от банки Удръжките са в размерите по чл. 446 от ГПК, ако пенсията е над минималната работна заплата и 1/6 от пенсията, ако размерът е под минималната заплата за страната. Дълговете към общественото осигуряване могат да бъдат прихванати от отпуснато на лицето парично обезщетение за безработица (ПОБ) или друго краткосрочно обезщетение. Сумите за прихващане са в размерите по чл. 7, ал. 5 от Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица, когато прихващането ще се извършва от получавано обезщетение. Когато няма доброволно плащане и не може да се извърши прихващане, се преминава към принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Националната агенция за приходите.

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв