Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Осигурителите, осигурителните каси и работодателите периодично представят в Националната агенция за приходите данни, свързани с осигуряването на наетите от тях лица, облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ. Данни за осигуряването се подават и от самоосигуряващите се. Задължението за подаване на данни е регламентирано както в Кодекса за социално осигуряване /чл. 5, ал. 4 от КСО/ така и в Закона за здравното осигуряване /чл. 39 от ЗЗО/. Редът за подаване на данните за осигуряването се определя с Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Наредба № Н-8 се издава от министъра на финансите на основание чл. 5, ал. 6 от КСО. В брой 1 на Държавен вестник от 2010 г. е публикувана Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8. Данните за осигуряването се подават в компетентната териториална дирекция на НАП с утвърдени в наредбата образци на декларации. В сила от 1 януари 2010 г. са допълнени и изменени някои разпоредби в Наредба № Н-8 и указанията за попълване на декларациите. Данните, които трябва да се попълват в декларации обр. 1 "Данни за осигуреното лице", обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и др." и обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" са определени в чл. 2, ал. 1 от наредбата. С новата редакция на тази разпоредба по-точно са определени задължителните данни, които трябва да се попълват в декларациите и изрично са определени данните, които самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества задължително вписват в декларация обр. №1 и декларация обр. № 5. Това са - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството. Тези лица, от 1 януари 2010 г. на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в платежните документи за внасяне на дължимите осигурителни вноски задължително ще вписват единния си граждански номер и няма да вписват Единния идентификационен код на дружеството, в което извършват дейността, която е основание за осигуряването, но кода на дружеството задължително се попълва в декларация обр. №1 и обр. № 5. Декларациите се подават в компетентната териториална дирекция на НАП на дружеството. 2. Разпоредбата на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване определя редът за здравно осигуряване на лицата, които нямат доходи, върху които се дължат здравноосигурителни вноски по реда, определен в чл. 40, ал. 1 от закона и не подлежат на осигуряване за сметка на републиканския бюджет. Тези лица внасят осигурителни вноски за здравно осигуряване изцяло за своя сметка върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено - за 2010 г. върху доход в размер на 210 лв. От 1 януари 2010 г. на основание чл. 40, ал. 5, т. 2 от ЗЗО тези лица трябва да подават декларация в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на основание за осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО по ред, определен с наредба на министъра на финансите,. В новата алинея 3 на чл. 2 от Наредба Н-8 е определен редът за подаване на декларацията по чл. 40, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. Съгласно тази разпоредба "Самоосигуряващите се лица, които, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв