Списание Актив

Брой: 3/3.2010

Основна тема: Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

Теми на броя:

ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

С чл.100а от Закона заизменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните склазове /ЗАДС/,който е в сила от 1.01.2010 г,се забранява продажбата съхраннението и предлагането на тютюневи изделия от търговци,които не са регистрирани по чл.96.,ал.1 или чл.100,ал.1 от ЗДДС и не притежават разрешение за продажба на тютюневи изделия. Разрешението за продажба на тютюневи изделия ще се издава вече от началника на митницата по местонахождението на търговския обект или склад,а не от съответната община.. Съгласно § 87 ат ПЗР на ЗАДС лицата,които към датата на влизане на промените в закона притежават разрешение за търговия с тютюневи изделия,издадено от общинските органи по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия, са длъжни в срок до 30 април 2010 г. да подадат заявление до началника на митницета по местанахождение на търговския обект или склад,за да им се издаде ново разрешение.. Тези лица имат право да прадължат търговията с тютюневи изделия до получаване на ново разрешение или отказ за издаването на такова от митническото учреждение Регистрацията по ЗДДС на лицата,които продават, съхраняват и предлагата тютюневи изделия е : -задължителна по чл.96,ал.1,когато са реализирали облагаем оборот 50.000лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия; -или регистрация по избор по чл.100,ал.1.В случая за тези лица регистрацията по избор е по същество задължителна,защото те нямат алтернатива освен да се регистрират " по избор.". Регистрацията по ЗДДС се извършва в съответната ТД на НАП по регистрацията на юридическите лица,а за едноличните търговци - по постоянния им адрес.. Отмениха се таксите по чл.113 и 114 от Закона за местните данъци и такси,които общините събираха при издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия,тъй като те вече няма да издават такива разрешения.. Контролът върху лицата,търгуващи с тютюневи изделия ще се осъществява от митническите органи.Той ще се изразява в проверки и ревизия на данъчно задължените лица и на всички други лица,извършващи дейности с акцизни стоки - чл.102 ал.2 от ЗДДС.. При неспазване на посочената нова нормативна уредба,отнасяща се за лицата,които продават,съхраняват или предлагат тютюневи изделие ще се прилага нова административно-наказателна разпоредба. Според нея лице,което съхранява, предлага или продава тютюневи изделия в търговски обект или склад,без да е регистриран по ЗДДС и без да притежава разрешение за продажба на тютюневи изделия,ще се наказва с глоба от 15.000 до 50.000лв. или съответно му се налага имуществена санкция от 50.000 до 100.000 лв.. Освен това ще му се отнема разрешението за срок от една година,а тютюневите изделия ще се извземват в полза на държавата.- чл.108а,ал.1 от ЗАДС. Фирмите и едноличните търговци,които съхраняват,предлагат и продават тютюневи изделия са твърде много и извършват такава дейност в много търговски обекти.Те трябва да познават и съблюдават посочената нова нормативна уредба.

Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв