Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Данъчното облагане за доставки на стоки или услуги, които са започнали през 2009 г., но до края на годината не са приключили, а редът за облагането им според новите правила на ЗДДС е променен, е регламентирано в ПЗР на ЗИДЗДДС (обн. ДВ, бр. 95 от 2009 г.). Правилата, които определят тези разпоредби, заслужават особено внимание, тъй като засягат важни въпроси, свързани както със законосъобразното поведение на данъчно задължените лица (ДЗЛ), така и с техните икономически интереси. 1. Преходни разпоредби във връзка с правото за приспадане на ДК ПЗР на ЗИДЗДДС, свързани с правото на ДК, засягат два основни въпроса: - упражняването на правото за приспадане на данъчен кредит, възникнало преди 01.01.2010 г., но неупражнено към тази дата; и - прилагането на ограничението за ползване на данъчен кредит по реда на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС за леките автомобили, данъчният статут на които е променен вследствие на промените в дефиницията на понятието "лек автомобил" по смисъла на закона, определено в т. 18 от § 1 на ДР от ЗДДС. Редът, по който следва да се ползва ДК при тези случаи, е регламентиран съответно в § 49 и § 51, ал.1 - 3 от ПЗР. 1.1. Упражняване на правото за приспадане на ДДС по реда на § 49 от ПЗР Ако дадено ДЗЛ към 31.12.2009 г. не е упражнило правото си за приспадане на ДДС, възникнало преди тази дата, разпоредбата на § 49 от ПЗР на закона му дава възможност да ползва новия преклузивен срок за упражняването му, регламентиран в променената редакция на чл. 72, ал. 1 от ЗДДС. Условие за това е към датата за влизане в сила на промяната да не е изтекъл преклузивният тримесечен срок, определен по реда на чл. 72, ал. 1 от отменената редакция на закона. При наличието на това условие лицето може да упражни правото си на ДК в някой от дванадесетте данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това му право. Пример: На 20 октомври 2009 г. ДЗЛ е получило фактура за доставка на стока с начислен 20 на сто ДДС. До края на 2009 г., то не е упражнило правото си за приспадане на начисления му данък. По силата на разпоредбата на § 49 от ПЗР на ЗИДЗДДС то има право да го приспадне в един от следващите десет данъчни периода на 2010 г., т.е до м. октомври 2010 г. включително. 1.2. Прилагане на ограничението по реда на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 за заварени доставки Приложимостта на ограничението за ползване на данъчен кредит при придобиване и експлоатация на автомобили, определено по реда на чл. 70, ал.1, т. 4 и 5 на ЗДДС, зависи от критериите, приети в дефиницията на понятието "Лек автомобил" по смисъла на закона, дадено в т.18 от § 1 на ДР от ЗДДС . Като такъв дефиницията ползва броя на местата за сядане в автомобилите и до края на 2009 г. ограничението се прилагаше за онези от тях, броят на местата за сядане в които не надвишава 5 без мястото на водача. Неясният критерии по въпроса кои места се включват в тази бройка даваше възможност ограничението да се избягва чрез увеличаване броя на местата в автомобилите посредством позволени и непозволени модификации. За ликвидиране на тази възможност в проекта за изменение на ЗДДС бе предложено дефиницията на понятието "лек автомобил" по смисъла на закона да се изравни с тази от Закона за движението по пътищата (възприет впрочем и в ЗКПО). Възприемането на тази дефиниция би означавало броят на местата за сядане, които да служат като критерий за приложимостта на ограничението, да се увеличи на 8+1. Предложението не бе прието, броят на местата за сядане, които определят приложимостта на ограничението за ползване на ДК при леките автомобили остана 5+1, но в редакцията на понятието бе добавено ново изречение, според което като "брой на места за сядане" се приемат само тези, монтирани от производителите на автомобилите.

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Виж повече

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв