Списание Актив
 • Тема на броя:
  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на ЕТ за 2009г. автор: Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ДДС за неприключилите към 31.12.2009 г. сделки и доставки. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ДОО И ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ НЕНАЧИСЛЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ПО ДОГОВОРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЕДНОСТРАННА ФОРМА. автор: д-р Иван Златков

  Виж повече

 • ЛИЦАТА,ПРОДАВАЩИ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ ТРЯББА ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС И ДА ИМАТ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИТНИЦАТА,А НЕ ОТ ОБЩИНАТА. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Мерки за интеграция на работното място след продължителен отпуск по майчинство и специални права по трудовото правоотношение на работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ". автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • НОВИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗДДФЛ ЗА 2010 ГОД. автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Обжалване по съдебен ред на актове на органи по приходите. автор: Иван Минчев

  Действието на процедурата е регламентирано от: ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК) - чл. 145 , чл. 149 - 151 , чл. 156 - 161 АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК) - чл. 208 - 228, чл. 237 - 244 Форма и съдържание на жалбата до съда Жалбата трябва да бъде написана на български език и трябва да отговаря на изискванията по чл. 145, ал. 1 от ДОПК, а именно тя трябва да съдържа: - наименованието (фирмата или името) на жалбоподателя, съответно и на пълномощника, ако се подава от пълномощник, и адреса за кореспонденция; - посочване на акта или действието, против които се подава; - всички доказателства, които жалбоподателят иска да бъдат събрани; - в какво се състои искането; - подпис на подателя. Към жалбата се прилагат: - пълномощно, когато се подава от пълномощник; - препис от жалбата за органа по приходите; - писмени доказателства; - документи за платени държавни такси, когато се дължат такива - чл. 149 от ДОПК. 1. Срок за подаване на жалба (обжалване) по съдебен ред Жалбата се подава чрез решаващия орган до административния съд по местонахождението му в 14-дневен срок от получаването на решението - чл. 156, ал. 1 от ДОПК.Непроизнасянето на решаващия орган в срока по чл. 155, ал. 1 от ДОПК се смята за потвърждение на ревизионния акт в обжалваната част - чл. 156, ал. 4 от ДОПК.В тези случаи жалбата против ревизионния акт може да се подаде в 30-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне чрез решаващия орган пред административния съд по местонахождението му - чл. 156, ал. 5 от ДОПК. На сайта на Висшия съдебен съвет може да се види списък с адреси и телефонни номера на съдилищата в страната: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm 2. Срок за изпращане на преписката на съда В 7-дневен срок от получаването на жалбата органът, чрез когото е подадена, е длъжен да комплектува преписката и да я изпрати на компетентния за разглеждането й съд.Ако в този срок преписката не бъде изпратена на съда, жалбоподателят може да изпрати препис от жалбата направо до съда. Съдът изисква преписката служебно - чл. 150 от ДОПК.Когато е налице подадена жалба до административния съд по местонахождението на решаващия орган, същият не може да постанови решение след изтичането на срока за изпращане на преписката в съда - чл. 156, ал. 6 от ДОПК.

 • Промени от 1 януари 2010 г. в Наредба № Н- 8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • СЪБИРАНЕ НА НЕДОБРОСЪВЕСТНО ПОЛУЧЕНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОТ ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА. автор: Ирена Ангелова

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТЕЩИТЕ, ЗА КОИТО Е ВЪВЕДЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ". автор: Десислава Емилова

  Виж повече

Брой: 3/3.2010

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв